För­lust för Hun­ters ef­ter straff­lägg­ning

Hun­ters åk­te på sä­song­ens förs­ta hem­maplans­för­lust då formstar­ka HC In­di­ans från S:t Karins stod för mot­stån­det i Borgå ishall på fre­dags­kväl­len.

Östnyland - - Ön - TEXT & FOTO: AX­El NOrd­mAN re­dak­tion@ost­ny­land.fi

Ef­ter or­di­na­rie spel­tid samt för­läng­ning stod ställ­ning­en fort­fa­ran­de 1-1, vil­ket in­ne­bar att en straff­lägg­ning skul­le av­gö­ra mat­chen. Där var gäs­ter­na klart bätt­re och tog sin sjät­te ra­ka se­ger för sä­song­en.

Re­dan i mat­chens in­led­ning var tem­pot högt och bå­da la­gen ska­pa­de mål­chan­ser. In­di­ans gjor­de öpp­nings­må­let i mit­ten av förs­ta pe­ri­o­den, då ett skott från di­stans slank in bakom Hun­ters bur­väk­ta­re Do­mi­nik Sa­la­ma. Kort där­ef­ter åk­te hem­ma­la­get på en ut­vis­ning vil­ket gav In­di­ans chan­sen att ut­ö­ka sin led­ning i po­wer­play. Nå­got över­ras­kan­de lyc­ka­des istäl­let Hun­ters, med en man mind­re på plan, ut­jäm­na till 1-1 ge­nom en snabb kont­ring. Jon­ne Bryg­ger sat­te puc­ken i mål på pass­ning av Je­re Pulk­ki­nen och lag­kap­te­nen Mi­i­ka Run­sa­la. Un­der pe­ri­o­dens slut­mi­nu­ter fick In­di­ans igen spe­la po­wer­play men Hun­ters för­svar höll tätt.

Inga mål

I and­ra pe­ri­o­den sågs inga mål även om bäg­ge la­gen ha­de si­na chan­ser och det höga tem­pot från förs­ta pe­ri­o­den fort­sat­te. Hun­ters tving­a­des till ett mål­vakts­byte då Sa­la­ma i hem­ma­la­gets mål ådrog sig en ska­da. En­ligt hu­vud­trä­na­re Sa­mi Ry­hä­nen är det för­hopp­nings­vis ba­ra frå­ga om en lind­rig ska­da, vil­ket tor­de klar­na in­om kort. I slu­tet av pe­ri­o­den var det Hun­ters tur att spe­la po­wer­play, och trots att man ska­pa­de en hel del far­li­ga mål­chan­ser ute­blev ett lyc­kat av­slut.

Även den tred­je pe­ri­o­den var fart­fylld men ing­en­de­ra mål­vakt lät sig över­listas. Ef­ter drygt åt­ta mi­nu­ters spel hann In­di­ans re­dan bör­ja fi­ra ett led­nings­mål in­nan det vi­sa­de sig va­ra ogil­tigt och döm­des bort av do­mar­tea­met. Fem mi­nu­ter se­na­re fick gäs­ter­na spe­la po­wer­play för tred­je gång­en i mat­chen, men in­te hel­ler den­na gång lyc­ka­des man hit­ta nät­mas­kor­na.

Då ing­en stod som vin­na­re ef­ter tre perioder vän­ta­de för­läng­ning. Bå­da la­gen ja­ga­de ett se­ger­mål och ha­de fle­ra far­li­ga se­kven­ser och fri­lä­gen. När­mast kom In­di­ans med två stolp­skott, i öv­rigt såg mål­vakts­rädd­ning­ar till att ljus­tav­lan fort­fa­ran­de vi­sa­de 1-1 när sum­mern ljöd.

Än­då nöjd med spe­let

I straff­lägg­ning­ens förs­ta om­gång miss­lyc­ka­des bå­da straff­skyt­tar­na. Där­ef­ter nä­ta­de gäs­ter­na tre gång­er i rad sam­ti­digt som Hun­ters in­te fick hål på In­di­anskee­pern Kal­le Hok­ka­nen, vil­ket av­gjor­de mat­chen i gäs­ter­nas fa­vör.

Hun­ters hu­vud­trä­na­re Sa­mi Ry­hä­nen var ef­ter mat­chen in­te nöjd med hur la­get ha­de spe­lat.

– Det po­si­ti­va var att vi lyc­ka­des få en po­äng med oss ur den här mat­chen. Vi för­tjä­na­de nog in­te det, så sva­ga var vi idag. I mitt tyc­ke var det ut­an tve­kan sä­song­ens säms­ta match hit­tills, sä­ger han.

De två ti­di­ga­re åren har Ry­hä­nen fun­ge­rat som as­si­ste­ran­de trä­na­re för la­get. Trots kväl­lens för­lust kun­de den­na sä­song in­te ha bör­jat myc­ket bätt­re för den nya hu­vud­trä­na­ren. Hun­ters käm­par i Fin­lands­se­ri­ens ta­bell­topp och har vun­nit åt­ta av si­na el­va mat­cher.

– Bort­sett från da­gens match har vi spe­lat väl­digt bra. Fle­ra mat­cher har va­rit rik­tigt bra och gett oss många po­si­ti­va tec­ken.

Den störs­ta för­änd­ring­en från ti­di­ga­re år har va­rit det an­svar för al­la be­slut som hu­vud­trä­nar­rol­len med­för.

– Som hu­vud­trä­na­re ax­lar jag hu­vud­an­sva­ret och har sista or­det. Vi de­lar än­då på an­sva­ret in­om tränar­kret­sen, sä­ger Ry­hä­nen och po­äng­te­rar att det är vik­tigt att job­ba som ett lag.

För Hun­ters del fort­sät­ter sä­song­en näs­ta ons­dag med en match mot Ti­taa­nit på bor­ta­plan i Kot­ka.

BRA LAG TROTS FÖR­LUST. Hun­ters trä­na­re Sa­mi Ry­hä­nen var in­te nöjd ef­ter fre­da­gens match, men sä­ger att la­get an­nars har spe­lat väl­digt bra.

FÖR­LUST. Fre­da­gens match på hem­ma­plan slu­ta­de i för­lust för Hun­ters.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.