Jo­han­na Försti tar nytt grepp på gam­la go­ding­ar på fre­dag

Fre­da­gens gig i Borgå är in­te Jo­han­na Förs­tis förs­ta, men må­hän­da blir kon­ser­ten hen­nes bäs­ta i Borgå? På Fa­briks­sa­lens scen bac­kas den er­känt mångsidi­ga­re so­lis­ten upp av skick­li­ga Tes­sa Vir­ta Or­kes­te­ri.

Östnyland - - Ledare - Petra Lind petra.lind@ksf­me­dia.fi

Sång­ers­kan Jo­han­na Försti har många järn i el­den. För den bre­da publi­ken har hon bli­vit be­kant från mu­si­ka­lis­ka te­ve­sats­ning­ar som Täh­det, täh­det, Obla­dii och fram­för allt från dans­pro­gram­met Tans­sii täh­ti­en kans­sa som nu rul­lar på för elf­te sä­song­en.

I det sist nämn­da for­ma­tet fun­ge­rar Försti som en av två so­lis­ter i Sa­mi Pit­kä­mös or­kes­ter, och var­je sön­dags­kväll in­tar hon sin plats i in­spel­nings­stu­di­ons or­kes­ter­di­ke.

– Jag är väl­digt tack­sam över att jag har myc­ket jobb, det är in­te alls nå­gon själv­klar­het för en fri­lans­mu­si­ker, sä­ger hon när vi träf­fas hem­ma hos Tes­sa Vir­ta och Ol­li Peu­hu från Borgå­ba­se­ra­de Tes­sa Vir­ta Or­kes­te­ri.

Jo­han­na Försti är känd för sin välk­ling­an­de och mångsidi­ga röst, och det är sä­kert en av or­sa­ker­na till att hon en­ga­ge­ras fli­tigt i oli­ka sam­man- hang. Vid si­dan om si­na många and­ra upp­drag äg­nar hon sig åt det eg­na pro­jek­tet Jo Stan­ce som hon sat­sar på till­sam­mans med trum­sla­ga­ren och pro­du­cen­ten Tep­po Mäky­nen.

Själ­fylld kär­lek

Grup­pens ener­gis­ka och själ­fyll­da mu­sik lig­ger Jo­han­na Försti nä­ra om hjär­tat, och så har den ock­så nä­ra kopp­ling till hen­nes förs­ta sto­ra kär­lek: Den svar­ta soul­mu­si­ken.

Dä­re­mel­lan sjung­er hon gär­na un­der­håll­nings­mu­sik av oli­ka slag.

– Det finns otro­ligt fi­na styc­ken in­om po­pu­lär­mu­si­ken, och jag kan egent­li­gen in­te sä­ga vil­ka slags lå­tar jag mest gil­lar att sjunga. Det all­ra vik­ti­gas­te är att det är styc­ken som sit­ter bra i mun­nen, och bort­om det är det fi­i­li­sen för stun­den som av­gör, sä­ger hon.

Försti sjung­er helst lå­tar där tex­ten och mu­si­ken föl­jer en röd tråd, där hel­he­ten söm­löst häng­er ihop från förs­ta till sista tak­ten. Se­dan kan det hän­da – som un­der kon­ser­ten i Borgå i hel­gen – att hon vill le­ka li­te med det ve­der­tag­na sät­tet att fram­fö­ra en låt.

Schla­ger på nytt sätt

– Re­per­to­a­ren for­mas bland an­nat av in­hems­ka schla­ger­lå­tar som jag ar­ran­ge­rat på nytt sätt. Or­den och me­lo­di­er­na har jag in­te gått åt, men dä­re­mot nog ryt­men och publi­ken får fak­tiskt le­ka li­te de­tek­tiv för att lus­ka ut vil­ka lå­tar det hand­lar om, sä­ger Jo­han­na Försti.

– En del av styc­ke­na på låt­lis­tan är nog ena rik­ti­ga över­ras­ka­re.

På fre­dags­kväl­len i Fa­briks­sa­len hand­lar det än­då rätt långt om fins­ka ör­häng­en; om äld­re och ny­a­re hit­lå­tar som Jo­han­na Försti bju­der på till­sam­mans med pi­a­nis­ten Tes­sa Vir­ta och kontra­ba­sis­ten Ol­li Peu­hu, som för kväl­len har med sig Pe­ter Eng­berg på akus­tisk gi­tarr och Tho­mas Rönn­holm på trum­mor.

– Det blir ett brett spekt­rum av lå­tar, från Lai­la Kin­nu­nen via Rau­li ”Bad­ding” So­mer­jo­ki och Hur­ri­ga­nes till Katri Helena och Kari Ta­pio.

De in­hems­ka god­bi­tar­na får säll­skap av lå­tar bland an­nat av Amy Wi­ne­house och U2, och här fun­ge­rar det hal­va­kus­tis­ka soun­det och li­ve­dy­na­mi­ken som sam­man­län­kan­de fak­to­rer. Kom­mer du att spe­la ban­jo un­der kon­ser­ten? – Jag kan in­te spe­la ban­jo, skrat­tar Jo­han­na Försti. Det är många som frå­gat mig sam­ma sak, och det be­ror på att det står på Wi­ki­pe­dia att jag spe­lar ban­jo.

Folk­mu­si­ken vik­tig

Ing­en ban­jo allt­så, men har publi­ken tur ploc­kar hon kanske fram vi­o­li­nen – ett gi­vet in­stru­ment för en flic­ka från Evijär­vi som vux­it upp med den Kaust­bys­ka folk­mu­siktra­di­tio­nen. Förs­tis mam­ma har bland an­nat fått ti­teln mäs­tar­spel­man i sam­band med folk­mu­sik­fes­ti­va­len i Kaust­by.

– En enorm bit av mitt hjär­ta klap­par för folk­mu­si­ken, och visst är det så att vi­o­li­nen blå­ser liv i många styc­ken, sä­ger Jo­han­na Försti.

Det är sä­kert en de­lorsak till hen­nes en­ga­ge­mang i folk­mu­sik­grup­pen Frigg som för­ra vec­kan släpp­te sing­eln When the Land is white with

snow. Grup­pen med Jo­han­na Försti och Ti­mo Rau­ti­ai­nen som so­lis­ter drar ut på tur­né i slu­tet av no­vem­ber och upp­trä­der bland an­nat på Sa­voy-te­a­tern i Helsing­fors.

Varm kon­sert

Det är ock­så tack va­re folk­mu­si­ken som hon lagt sig till med va­nan att lä­ra in nya styc­ken en­bart på ge­hör.

– Det är så man lär sig in­om folk­mu­si­ken, ge­nom att lyss­na och ploc­ka ut hel­he­ten bit för bit. Me­lo­din och ny­an­ser­na kom­mer fram myc­ket bätt­re så, och sam­ma gäl­ler ryt­men och klang­värl­den som är väl­digt vik­tig.

I Borgå har Jo­han­na Försti ti­di­ga­re upp­trätt bland an­nat på Bos­gård och på re­stau­rang Jo­hans till­sam­mans med Tes­sa Vir­ta Or­kes­te­ri samt på Kul­tur­hu­set Grand som so­list för Borgå Big Band, då till­sam­mans med Pe­te Park­ko­nen. På fre­dag är hon till­ba­ka och den här gång­en kli­ver hon upp på Fa­briks­sa­lens scen i syf­te att sking­ra allt vad höst­de­pres­sion he­ter.

– Det här blir en helt ige­nom varm kon­sert som är tänkt att få al­la på gott hu­mör.

Foto: KristoF­Fer Åberg

VARM KON­SERT. Jo­han­na Försti, up­pe till hö­ger, är till­ba­ka som so­list­gäst hos Tes­sa Vir­ta Or­kes­te­ri, det vill sä­ga Tes­sa Vir­ta och Ol­li Peu­hu. På fre­dag drar det ihop sig till varm­hjär­tad kon­sert i Fa­briks­sa­len i Borgå.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.