Annika San­de­lin får Va­nes­sa­pri­set

Östnyland - - Ledare - ÖN

Va­nes­sa­pri­set 2018 till­de­las Annika San­de­lin för hen­nes mångsidi­ga och pas­sio­ne­ra­de in­sat­ser in­om den fin­lands­svens­ka barn­lit­te­ra­tu­ren. Ju­ryns mo­ti­ve­ring ly­der att Annika San­de­lin i sitt ar­be­te som barn­boks­bib­li­o­te­ka­rie ge­nom åren har bju­dit in barn i oli­ka åld­rar, från be­bi­sar till skri­van­de sko­le­le­ver. När hon in­såg att det in­te fanns sär­skilt myc­ket po­e­si för rik­tigt små barn på svens­ka tog hon sa­ken i eg­na hän­der och skrev dikt­böck- er som Po­ta­ti­sens drömSäg hej!.

I Yo­kos natt­bok vän­der sig Annika San­de­lin på sam­ma in­kän­nan­de sätt till mel­lan­ål­derslä­sar­na. Hon skri­ver pjä­ser för barn, hon har skri­vit hör­spel, och en­ligt ju­ryn står en fläkt av gott hu­mör och vil­da även­tyr och vär­me kring allt hon gör.

Va­nes­sa­pri­set på 10 000 eu­ro de­las ut vartan­nat år för för­tjänst­ful­la in­sat­ser att för främ­ja barn- och ung­domslit­te­ra­tur samt läs­för­stå­el­se bland barn och ung­do­mar på svens­ka i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.