Borgå Ener­gi sål­de ga­sen

Borgå Ener­gis gas­kun­der ser en­ligt verk­stäl­lan­de di­rek­tör Pa­trick Wack­ström inga di­rek­ta följ­der av att bo­la­get sålt sin na­tur­gas­af­färs­verk­sam­het till Su­o­men Kaa­su­e­ner­gia. Au­ris Kaa­sun­ja­kelu skö­ter om nät­dis­tri­bu­tio­nen.

Östnyland - - News - To­ra MaTT­heiszeN

Su­o­men Kaa­su­e­ner­gia är ett in­hemskt fö­re­tag som le­ve­re­rar ga­se­ner­gi till gasspi­sar, upp­värm­ning och in­du­stri­er. Verk­sam­he­ten sker på 13 or­ter i söd­ra Fin­land. Bo­la­get le­ve­re­rar gas i Helsing­fors, Borgå, Van­da, Träskän­da, Ri­i­hi­mä­ki, Tus­by, Lah­tis, Lo­jo, Vich­tis, Sjundeå, Kyrkslätt, Kot­ka och Itis.

Man sat­sar kraf­tigt bå­de på för­sälj­ning­en av na­tur­gas och på bi­o­gas samt på att ut­veck­la oli­ka upp­värm­nings­lös­ning­ar. Af­färs­verk­sam­het gäl­lan­de dis­tri­bu­tion och för­sälj­ning har i dag, den 1 no­vem­ber flyt­tas över till nya äga­ren. An­vänd­ning­en av na­tur­gas i Borgå Ener­gis pro­duk­tion fort­sät­ter.

– De två bo­la­gen är eta­ble­ra­de fin­länds­ka ak­tö­rer in­om na­tur­gas­verk­sam­het och vi tror på sam­ar­be­tet, sä­ger Pa­trick Wack­ström och tilläg­ger att den nya ak­tö­ren age­rar helt en­ligt de kundav­tal som är i kraft.

Borgå Ener­gi skö­ter fak­tu­re­ring­en fram till årets slut. Ef­ter det flyt­tas den au­to­ma­tiskt till den nya äga­ren au­to­ma­tiskt, inga åt­gär­der krävs av kun­der. Om nya kon­takt­upp­gif­ter med­de­las se­na­re. Num­ret till felan­mä­lan är sam­ma som nu fram till slu­tet av 2018 (fjärr­vär­mens- och na­tur­ga­sens felan­mäl­nings­num­mer är 040 833 8694) Af­fä­ren har in­te in­ver­kan på per­so­na­len vid Borgå Ener­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.