Slut­kö­at till jul­stån­den?

Två ju­l­öpp­ning­ar och nu ock­så jul­mark­na­der på oli­ka vec­ko­slut – kans­ke al­la de som i år vill nju­ta av jul­stäm­ning i Borgå be­hö­ver köa och träng­as mind­re än förr. Det är åt­minsto­ne av­sik­ten.

Östnyland - - News - To­ra MaTT­heiszeN 040 5473 517 to­ra.matt­heiszen@ksf­me­dia.fi

Ju­le­ve­ne­mang­en i Borgå är många som van­ligt, men nu ord­nas in­te Konst­fa­bri­kens jul­mark­nad sam­ti­digt som Borgå jul­mark­nad och den gam­mal­dags jul­mark­na­den i Brand­kårs­hu­set.

Vec­ko­slu­tet 14-16 de­cem­ber är vikt för Konst­fa­bri­kens mark­nad och den av­gifts­fria Rin­ke­li – bus­sen kör al­la tre da­gar.

De två and­ra jul­mark­na­der­na ord­nas den 8-9 de­cem­ber.

– Ar­ran­gö­rer­na har lyss­nat till vad som dis­ku­te­rats på vå­ra mor­gon­mö­ten, sä­ger en nöjd fö­re­ta­ga­re Ai­ri Kal­lio då hon öpp­nar sin tra­di­tio­nel­la morgon­träff i Gam­la stan. Te­mat är just ju­le­ve­ne­mang­en. Den­na gång har hon bju­dit in tu­rism- och mark­nads­fö­rings­chef Sa­ri Myl­ly­nen som in­le­der med att pre­sen­te­ra sta­dens pin­färs­ka jul­bro­schyr. Här finns al­la stör­re evenemang sam­la­de, ex­em­pel­vis de två ju­l­öpp­ning­ar­na.

Var­för två gång­er?

I cent­rum öpp­nas ju­len med pom­pa och ståt den 24 no­vem­ber me­dan Gam­la stan är i tur den 1 de­cem­ber.

Att Borgå har två ju­l­öpp­ning­ar är nå­got som dis­ku­te­rats och även ifrå­ga­satts i åra­tal. Ai­ri Kal­lio på­min­ner om bak­grun­den till Gam­la stans tra­di­tion.

– Varu­hu­set Si­mo­lin tog ini­ti­a­tiv till ju­l­öpp­ning­en, det var för över 60 år se­dan. Man kas­ta­de bland an­nat ut godis från fönst­ren. Se­na­re kom om­rå­dets and­ra fö­re­tag med.

Hon minns bland an­nat lek­saks­hand­la­ren Torsten Berg­man som väl­digt ak­tivt ut­veck­la­de ju­l­öpp­ning­en.

– Torsten ha­de rest om­kring ute i värl­den och la­de li­te in­ter­na­tio­nell touch på pro­gram­met.

Det var än­då fort­fa­ran­de Si­mo­lin som var hu­vud­ar­ran­gör och ha­de sista or­det.

– Af­färsid­kar­na såg från bör­jan till att Gam­la stan för­sågs med fi­na jul­ljus, sä­ger Kal­lio och fort­sät­ter små­skrat­tan­de att det nog i et ske­de blev myc­ket po­le­mik kring de rö­da hin­kar som age­ra­de lyk­tor.

– De var i och för sig rik­tigt fun­ge­ran­de, de tål­de bå­de vä­ta och ky­la.

Se­na­re kom sta­den med i bil­den för att skö­ta om jul­be­lys­ning­en. I dag an­vänds led­lam­por. De tän­des för öv­rigt i tors­dags, det vill sä­ga den 1 no­vem­ber.

För­e­ning­en Borgå le­van­de cent­rum bör­ja­de ord­na ju­l­öpp­ning­ar i stads­kär­nan i slu­tet av 1980-ta­let en­ligt vad del­ta­gar­na på morgon­träf­fen minns.

Bra tid­punkt

Ai­ri Kal­lio vill per­son­li­gen in­te ti­di­ga­re­läg­ga ju­l­öpp­ning­en i Gam­la stan.

– Den är vid det här la­get en kär till­ställ­ning för många ge­ne­ra­tio­ner och har all­tid ord­nats nå­gon vec­ka in­för jul.

Hon på­pe­kar att ju­l­öpp­ning­en här in­te di­rekt fo­ku­se­rar på det kom­mer­si­el­la, främst på stäm­ning­en.

– I cent­rum är det in­te rik­tigt sam­ma sak.

I dis­kus­sio­nen fram­kom­mer det att många tyc­ker det är bra att oli­ka jip­pon sprids ut och att man bor­de fun­de­ra på att yt­ter­li­ga­re för­länga sä­song­er­na. En möj­lig­het är att ut­veck­la ljus­te­mat. Pro­gram ute på ga­tor­na i Gam­la stan upp­skat­tas ock­så, i syn­ner­het om folk är kläd­da i gam­mal­dags ut­styr­sel.

Gui­den Jen­ny Törn­roos som bland an­nat bju­der på hi­sto­ris­ka vand­ring­ar i Gam­la stan, sä­ger att när hon klätt sig ex­em­pel­vis till pi­ga så kom­mer tu­ris­ter­na gär­na fram för att pra­ta.

– De kol­lar till och med vad jag har i kor­gen och frå­gar om jag har nå­got att säl­ja.

Hon på­min­ner nu om jul­guid­ning­ar­na på om­rå­det, så­da­na ord­nas på bå­de fins­ka och svens­ka.

– De svensk­språ­ki­ga guid­ning­ar­na kun­de ha li­te fler del­ta­ga­re, sä­ger hon och hop­pas att det blir an­norlun­da i år.

De som del­ta­git är i all­män­het väl­digt nöj­da. Guid­ning­ar för barn finns ock­så och i dem får för­äld­rar­na del­ta all­de­les gra­tis.

Nya idéer

Fö­re­ta­ga­ren An­ne Nord­berg – Hent­ta­la hop­pas att man kun­de spri­da ut evenemang ock­så om­rå­des­mäs­sigt, ex­em­pel­vis till Stads­par­ken.

Sta­den ha­de ti­di­ga­re ett slags mi­nist­rand­bo­dar, som an­vän­des i mark­nads­sam­man­hang och an­nat. Kun­de de fort­fa­ran­de ut­nytt­jas?

– Och tänk om vi ha­de ka­ru­sell för bar­nen!

Sa­ri Myl­ly­nen är öp­pen för idéer. Hon sä­ger att Borgå re­dan nu upp­fat­tas som en jul­stad.

– I år mark­nads­för vi Borgå jul på oli­ka sätt, bland an­nat vid spår­vagns­håll­plat­ser i Helsing­fors, på flyg­fäl­tet, i stör­re stä­der och på väggre­kla­mer. Vi har ock­så en grupp på Fa­ce­book, för till­fäl­let är cir­ka 40 000 per­so­ner med.

Hon tyc­ker att till ex­em­pel ljus­te­mat kun­de va­ra klokt att ut­veck­la för att för­länga tu­rist­sä­song­en på vin­tern.

Foto: KristoFFer Åberg

JULBROSHYR. Sa­ri Myl­ly­nen på­pe­kar att det finns myc­ket att gö­ra i Borgå in­för jul. En ny fly­er har nyss bli­vit fär­dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.