Vill bli fo­to­graf

Frida - - Justnu -

Med tan­ke på pap­pans fot­bolls­kar­riär föll det sig na­tur­ligt att även Broo­klyn ti­digt bör­ja­de med spor­ten och fun­de­ra­de på att gå sam­ma väg. Nu ver­kar det där­e­mot som att en proffskar­riär in­om fot­bol­len in­te är li­ka ak­tu­ellt.

– Jag äls­kar fot­boll men fo­to­gra­fi och film är ock­så en väl­digt stor pas­sion. Jag hål­ler al­la dör­rar öpp­na. Jag hop­pas att jag kan plug­ga konst och fo­to­gra­fi på uni­ver­si­te­tet i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.