YouTu­bes störs­ta stjär­nor

Vi­fi­rar ny­år­med

Frida - - Sidan 1 - av: SA­RA JER­GARD, TE­RE­SE AL­LERT foto: PA­VEL MAIRA

Hur ska ni fi­ra ny­år?

An­ty: En av mi­na vän­ner fyl­ler 25 år så vi ska ha fest.

Man­fred: Jag bru­kar fi­ra med min fa­milj.

Bea: Jag med, och med en kom­pis och he­la hans fa­milj ock­så. Så har vi fi­rat i fy­ra år.

Hampus: Väl­digt svenskt och klas­siskt. Ring kloc­ka ring och Pom­mac.

Har ni någ­ra ny­års­löf­ten?

Man­fred: Jag bru­kar in­te ha det. Men ett år ha­de jag att jag skul­le stä­da mitt rum var­je dag i ett helt år. Bea: Va?

Hampus: Var­je dag? Över­am­bi­tiöst. Bea: När jag var 11 år öns­ka­de jag att mitt liv skul­le va­ra per­fekt.

An­ton: Jag tror att jag ska gym­ma fem da­gar i vec­kan och ha en vi­lo­dag.

Man­fred: Det blir två vi­lo­da­gar va? Al­la: Ha­ha! An­ton: Oj, ha­ha ja.

Man­fred: Bra An­ton!

Hur ska jag gö­ra för att bli stor på YouTu­be?

Hampus: Lägg ut vi­de­or of­ta. Ju of­ta­re du läg­ger ut desto lät­ta­re har du att växa.

An­ty: Men än­då för­sö­ka ni­scha dig li­te så folk vet vad de får när de går in på ka­na­len.

Man­fred: Och gö­ra det du själv tyc­ker är ro­ligt så du in­te trött­nar på det ef­ter ett tag.

Job­bet är pri­vat­li­vet Hur har YouTu­be på­ver­kat era liv?

Bea: Jag har bli­vit myc­ket mer sä­ker på mig själv. För­ut vå­ga­de jag in­te pra­ta med nå­gon an­nan än min bäs­ta kom­pis. Man­fred: Folk ger en så många kom­pli­mang­er så jag blir så glad och mer själv­sä­ker. An­ty: Det störs­ta skul­le jag sä­ga är att jag har lärt kän­na så sjukt många män­ni­skor. Hampus: Det har öpp­nat al­la dör­rar. An­ton: Jag är ock­så mer

själv­sä­ker och för­står vad jag kun­de gö­ra ef­ter att jag fick gans­ka många pre­nu­me­ran­ter på kort tid.

Har det på­ver­kat er ne­ga­tivt?

Man­fred: Du får myc­ket mind­re fri­tid, men sam­ti­digt gör du någon­ting som du tyc­ker är kul.

Hampus: Du gif­ter dig med ditt jobb och det är allt du gör. Det be­ror såklart på hur hårt du sat­sar men för många är det så.

Bea: Det blir jät­te­job­bigt att job­ba och ha sko­lan sam­ti­digt, spe­ci­ellt när man går i ni­an.

Hampus: Men det är värt det till 99 pro­cent.

Är det svårt att skil­ja på jobb och pri­vat­liv?

Man­fred: Det blir ing­en skill­nad, job­bet blir ditt pri­vat­liv.

An­ty: När du tar fram ka­me­ran så job­bar du.

Hampus: Men allt vi gör, al­la so­ci­a­la me­di­er och så. Är det jobb?

An­ty: Det är jät­tesvårt att ve­ta. Jag har vän­ner som in­te vill sy­nas el­ler bli upp­märk­sam­ma­de och det kan var li­te svårt för det blir dem än­då om vi går på stan och nå­gon stop­par mig. Många för­står ju men du kan ald­rig rik­tigt för­stå om du in­te syss­lar med det själv.

Bea: Det kan jag hål­la med om. Mi­na kom­pi­sar blir stör­da av att folk kom­mer fram. Mi­na kom­pi­sar blir li­te ”åh, in­te igen”. Fast de för­står det. Men de blir su­ra, det

har hänt att de har gått iväg.

Pre­sta­tions­ång­est Finns det nå­gon som för­sö­ker ut­nytt­ja ert kän­dis­skap?

Man­fred: Det kom­mer in nya män­ni­skor i ens liv som för­sö­ker ut­nytt­ja det men det för­sö­ker jag se ige­nom. An­ty: Typ be­kan­ta som jag in­te hörts med på väl­digt länge som helt plöts­ligt vill ta en fi­ka från ing­en­stans.

Kän­ner ni er nå­gon­sin stres­sa­de över att pub­li­ce­ra vi­de­os?

Hampus: Ja, typ ”jag har ing­en vi­deo tills i mor­gon”. Det är job­bigt att gö­ra någon­ting bra för då vet du att du har press näs­ta vec­ka. Får du en vi­ral hit så är du väl­digt nöjd men då får du mer press när du ser att näs­ta vi­deo in­te gick li­ka bra. Du är ald­rig bätt­re än din se­nas­te vi­deo. Det kan tä­ra på dig ef­tersom du all­tid vill top­pa din se­nas­te vi­deo. An­ton: Jag gör co­vers och det kan ta upp till två da­gar att gö­ra, men jag kän­ner ing­en press på att jag mås­te läg­ga upp så of­ta. Jag la upp tre vi­de­or och kän­de att jag pub­li­ce­rar när jag har lust. Det fun­kar

för mig.

Har du drab­bats av stor­hets­van­sin­ne än?

– Vis­sa skul­le nog sä­ga att jag har fått det och det kanske kan se så ut. Men från mitt per­spek­tiv så känns det in­te så. Jag bru­kar tän­ka till­ba­ka till var­för jag val­de att bör­ja med det här och det är för att det är ro­ligt. Det är så det

ska va­ra.

Men du häng­er väl en del med kän­di­sar och and­ra YouTu­bers?

– Ja, det blir ju en li­ten bubb­la och vi al­la går på sam­ma event och så. Det blir au­to­ma­tiskt att vi häng­er.

Du känns väl­digt själv­sä­ker, har du all­tid va­rit det?

– Nej, det kom fram när jag bör­ja­de med YouTu­be. Jag har fått myc­ket från mi­na föl­ja­re och ge­nom att jag träf­fat många män­ni­skor så har jag för­änd­rats på ett po­si­tivt sätt.

Är du dig själv i di­na vi­de­or?

– När folk som in­te kän­ner mig träf­far mig IRL så sä­ger de of­ta att jag är det. Många vi­sar ju upp sitt mest ex­tre­ma jag på in­ter­net, vil­ket jag ock­så gör. Jag är ju väl­digt glad där.

Vad sä­ger kom­pi­sar och fa­milj om din kar­riär?

– De tyc­ker det är jät­te­ro­ligt! Mitt kom­pis­gäng tyc­ker det är coolt och mam­ma och pap­pa fat­tar vad jag hål­ler på med men res­ten av släk­ten tyc­ker det är jät­teskumt. De för­står in­te rik­tigt hur det kan va­ra ett jobb.

Vad vill du gö­ra med din ka­nal?

– Mitt mål är att få folk att skrat­ta. För­u­tom YouTu­be så kör jag stand up och det är väl­digt bra ef­tersom det slås ihop väl­digt lätt. Det är stand up i vlogg­for­mat.

Om di­na föl­ja­re skul­le be­skri­va dig, vad skul­le de sä­ga då?

– Jag tror det skul­le sä­ga att jag är po­si­tiv, ener­gisk och en sho­pa­ho­lic, ha­ha.

Tän­ker du på hur di­na föl­ja­re på­ver­kas av dig?

– Jag har bör­jat gö­ra det mer nu. Först var det mer en ro­lig grej men nu har jag in­sett att det är väl­digt många som tit­tar. Jag får myc­ket re­spons och har

en stor chans att på­ver­ka folk.

Kän­ner du ibland att du in­te or­kar smin­ka dig?

– Jag är långt ifrån sminkad var­je dag och det vet mi­na föl­ja­re.Vis­sa da­gar kan jag kän­na att jag in­te or­kar men det är än­då kul. Det går att stäl­la om så att jag blir

det. Det är sjukt ro­ligt!

Du kom di­rekt från Kro­a­ti­en till plåt­ning­en, vad hän­der där?

– Jag spe­lar mu­sik och skri­ver lå­tar med låt­skri­va­re. He­la mu­sik­bran­schen är stres­sig och ro­lig på sam­ma gång. Du gör någon­ting väl­digt kul men du hin­ner typ in­te so­va.

Vad skil­jer dig från and­ra ar­tis­ter på YouTu­be?

– Jag är kil­le och vå­gar gö­ra co­vers på lå­tar som and­ra kil­lar­na kanske in­te vå­gar. Som She´s kin­da hot av 5 Se­conds of

sum­mer till ex­em­pel.

Du ser ut som en ty­pisk flic­ki­dol, kän­ner du dig som en?

– Jag vet in­te, li­te kanske. Många av mi­na fans är unga tje­jer vil­ket är väl­digt bra. De är gal­na och spri­der sa­ker.

Är du sam­ma per­son bakom ka­me­ror­na?

– Ja, det skul­le jag sä­ga. Ibland över­dri­ver man sin per­son­lig­het i vi­de­or men jag är väl­digt över­dri­ven i van­li­ga fall ock­så, ha­ha.

Är du all­tid så glad som du ver­kar?

– Nej, jag är in­te all­tid glad. Jag är mänsk­lig. Men jag bru­kar för­sö­ka spe­la in vi­de­or de da­gar som jag är glad så att vi­de­or­na blir bätt­re.

Hur of­ta får du hö­ra att du är till­sam­mans med de som du gör col­labs med?

– Jät­te­of­ta (spe­ci­ellt med Man­fred). Det är egent­li­gen li­te tas­kigt för det hän­der all­tid när jag är med en kil­le, ald­rig med en tjej. Det kan jag bli li­te sur på men jag för­står det. Of­tast tyc­ker jag ba­ra att det är ro­ligt.

YouTu­be har gjort mig mer själv­sä­ker

Du än ald­rig bätt­ne än din sens­te vi­deo

Man­Fred er­landS­Son Den ro­li­ga kil­len från Fors­ha­ga gör suc­cé med bå­de vlog­gar och podcast. På sin ka­nal bju­der han si­na föl­ja­re på bå­de sig själv och ett gott skratt.

Kal­las för Man­fie. Född 17 no­vem­ber 1999.

Bor Fors­ha­ga. Ci­vil­stånd Sing­el. Fa­vo­rit-YouTu­ber Con­nor Fran­ta.

Kal­las för Hampus (”Ham­pe lå­ter li­te som en ka­nin­sa­ga”). Född 5 de­cem­ber 1996.

Bor Sun­ne. Ci­vil­stånd Flick­vän se­dan tre år. Fa­vo­rit-YouTu­ber Ca­sey Neistat. Hu­mor är det vik­ti­gas­te för Hampus Hed

ström. I ja­nu­a­ri star­ta­de han sin ka­nal och se­dan dess har han bli­vit en av de

störs­ta YouTu­be-pro­fi­ler­na i Sve­ri­ge. HaMpuS Hed­STröM

Be­a­Trice ”Be­aS liV” reiMan Kal­las för Bae (av Man­fred). Född 13 ju­ni 2000.

Bor Stock­holm. Ci­vil­stånd Sing­el. Fa­vo­rit–YouTu­ber

2 chips 1 co­la. 15-åri­ga Bea bju­der in si­na föl­ja­re i hen­nes var­dags­liv. Hon dy­ker upp på om­slags­plåt­ning­en di­rekt ef­ter att ha skri­vit na­tio­nellt prov i frans­ka (hop­pas det gick bra!)

Pre­cis som Jus­tin Bie­ber och Shawn

Men­des sat­sar An­ton på en kar­riär som ar­tist ge­nom att pub­li­ce­ra co­vers på YouTu­be.

an­Ton Hag­Man

Kal­las för An­to­nia. Född 8 sep­tem­ber 1998.

Bor Stock­holm. Ci­vil­stånd Sing­el. Fa­vo­rit-YouTu­ber Pew­di­pie.

an­To­nia "an­TY"

JoHn­Son

Kal­las för An­ty, My­ran. Förr 27 sep­tem­ber 1991.

Bor Brom­ma. Ci­vil­stånd Sing­el. Fa­vo­rit-YouTu­ber Jen­na Mar­bles. Allt bör­ja­de med en blogg som ba­ra skul­le lä­sas av hen­nes sys­ter. Men an­ta­let föl­ja­re blev allt fler och ef­ter att ha gjort en sminkvi­deo var

An­to­nia fast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.