Jus­tin Bie­ber:

- JAG GÄR PÄ BIO EN­SAM

Frida - - Sidan 1 - av: SA­RA JER­GARD foto: ALL OVER PRESS, UNI­VER­SAL MU­SIC

För över åt­ta år se­dan skrev Jus­tin Bie­ber på sitt förs­ta skiv­kon­trakt. Det han in­te viss­te då var hur mu­si­k­in­du­strin egent­li­gen ser ut. Nya, och spe­ci­ellt unga, ar­tis­ter blir lätt ma­ni­pu­le­ra­de av mäk­ti­ga bransch­män­ni­skor. – Det är pre­cis så mu­si­k­in­du­strin ser ut. Många kla­rar sig in­te ige­nom den, sä­ger Jus­tin till i-D ma­ga­zi­ne.

Han var så ivrig på att få igång sin kar­riär, och så ung, att be­slu­ten fat­ta­des allt för snabbt.

– Det finns så många som sä­ger att om du ba­ra gör det här och skri­ver på här så kom­mer allt att bli bra, du be­hö­ver in­te oroa dig. Du är ung och tän­ker ”okej jag tror dig, ni är snäl­la mot mig, ni ler och jag tror att ni är bra per­so­ner”. Du vet ba­ra in­te vil­ka and­ra av­sik­ter de har.

Han fort­sät­ter:

– Som popstjär­na vill folk för­sö­ka kon­trol­le­ra dig och att du ska gö­ra sa­ker på de­ras sätt. Nu när jag tän­ker till­ba­ka på det kän­ner jag ”var­för tog jag ens emot den per­so­nens åsikt?” De ha­de ing­en aning om vad jag gjor­de. För den en­da per­so­nen som helt vet vem Jus­tin är och vad han all­tid har ve­lat, är han själv. Den ny­släpp­ta ski­van Pur­po­se är in­te ba­ra otro­ligt po­pu­lär värl­den öven, den har även sla­git fle­ra re­kord. Han är den ar­tis­ten som har haft flest lå­tar (17 styc­ken, al­la från Pur­po­se) på Bill­boards hot 100-lis­ta, un­der sam­ma vec­ka, nå­gon­sin. Han slog ut det klas­si­ka ban­det The Be­at­les. Fanska­ran har ock­så ökat och kom­men­ta­rer från ti­da­ga­re skep­ti­ker har twitt­rat ”till och med jag gil­lar Bie­bers nya al­bum”. Nu är det in­te ba­ra unga tje­jer som dig­gar Jus­tin. Även kil­lar har fått upp ögo­nen och sett hans ta­lang (som vi and­ra såg från förs­ta bör­jan).

– Jag tror att det är mer re­la­ter­bart nu. När jag ha­de en ung röst var det svårt för folk att få kon­takt. Kil­lar kan nu lyss­na på min mu­sik och sä­ga ”ja, jag gil­lar Bie­bers nya låt”.

Nå­got mer som är nytt i Bie­bers liv är den blon­da fril­lan som choc­ke­ra­de al­la, ut­om ho­nom själv. Han har nu be­rät­tat att han bru­ka­de fär­ga hå­ret ljust var­je som­mar i fy­ra års tid, från att han var åt­ta år.

– Det var un­der fot­bolls­sä­song­en. Det var ba­ra en grej jag gjor­de, som en ru­tin. Jag kan le­ta upp

Hailey är den bäs­ta nå­gon­sin

Du vet in­te vil­ka av­sik­ter de i mu­sik­bran­schen

har

en bild på det. Det är så lus­tigt att goog­la sig själv. Men blon­di­ner har fak­tiskt ro­li­ga­re.

Bäs­ta vän­ner­na

Som många vet har Jus­tin ett otro­ligt stort nät­verk och många vän­ner. Där­ibland mo­del­ler­na Hailey Bald­win, Ken­dall Jen­ner och Gigi Hadid (som al­la har kopp­lats ihop med ho­nom på det ro­man­tis­ka pla­net).

– De är verk­li­gen de snäl­las­te tje­jer­na. De har rik­tigt sto­ra hjär­tan och de bryr sig om mig på sam­ma sätt som jag bryr mig om dem. När folk sä­ger ela­ka sa­ker om dem så går jag i för­svar och när det hän­der mig går de i för­svar.

I ti­di­ga­re in­ter­vju­er har Jus­tin av­slö­jat att han dej­ta­de Ken­dall un­der en kort pe­ri­od, men att de nu ba­ra är vän­ner. Hailey som han där­e­mot har setts my­sa med på bild står han fast be­slu­ten om att hon är en av hans bäs­ta vän­ner. De har känt varand­ra i fle­ra år. – Hailey, är in­te hon ba­ra den bäs­ta nå­gon­sin? Som 21-åring är det klart att det blir myc­ket fest och kän­dishäng. Ny­li­gen an­ord­na­de han bland an­nat en ef­ter­fest ef­ter AMA-ga­lan där Se­le­na Go­mez, Fifth Har­mo­ny och 5SOS stod på gäst­lis­tan. Men även värld­s­tjär­nor vill ha sin egen­tid ibland.

– Jag var på fest en gång och spe­la­de po­ker och det hän­de väl­digt myc­ket där. Så jag tänk­te ”jag mås­te dra”. Pre­cis runt hör­net från fes­ten skul­le fil­men Straight out­ta comp­ton vi­sas på bio så jag tänk­te ”jag ska gå och se den själv”.

Själv­klart kan han in­te gå på bio själv helt obe­märkt, tje­jen i kas­san kän­de såklart igen ho­nom.

– Jag tror att hon blev li­te ner­vös, helt klart. Jag tror att hon snubb­la­de.

Hon är nog in­te en­sam om att snubb­la om Jus­tin helt plöts­ligt skul­le dy­ka upp.

Jus­tin Drew Bie­Ber

Född 1 mars 1994. Bor Los Ang­e­les, USA.

Ci­vil­stånd Sing­el. Ak­tu­ell Med al­bu­met

Pur­po­se.

Hailey, Ken­dall och Gigi är någ­ra av Biebs bäs­ta vän­ner.

Jus­tin har all­tid äls­kat den blon­da loo­ken.

gAör­llav i dum­ma sa­ker!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.