He­tas­te kil­lar­na

2016

Frida - - Sidan 1 - CHUCK ZLOTNICK, MTV, SO­NY MU­SIC av: SA­RA JER­GARD foto: ALL OVER PRESS,

Ky­go, 24 år.

På ba­ra ett år har nors­ka Ky­go ( Kyr­re

Gør­vell-Dahll) bli­vit en av värl­dens mest om­ta­la­de DJ:s och spe­lat på fes­ti­va­ler som Co­achel­la och Ult­ra mu­sic festival. Han släpp­te sin förs­ta egen­skriv­na låt för­ra året och ska­pa­de då ett eget sound, den tro­pis­ka elektro­po­pen. Ef­ter ett par sing­lar vän­tar vi al­la nu på hans de­bu­tal­bum som be­räk­nas släp­pas un­der 2016.

Char­lie Puth, 24 år.

Den 24-åri­ga sång­a­ren blev upp­täckt av El­len DeGe­ne­res på YouTu­be in­nan han till­sam­mans med Wiz Khali­fa släpp­te suc­cé­sing­eln, och sound­trac­ket till Fast

and­fu­ri­ous7, Se­ey­ou­a­gain. Lå­ten hand­lar om Char­li­es dö­da kom­pis men har ut­åt sett bli­vit en hyll­nings­låt till den bort­gång­na skå­de­spe­la­ren Paul Wal­ker. I slu­tet av ja­nu­a­ri släp­per Char­lie sitt de­bu­tal­bum Ni­netrackmind med lå­tar som ga­ran­te­rat kom­mer att hö­ras året ut.

Aus­tin Ma­ho­ne, 19 år.

Se­dan 2012 har Aus­tin va­rit med i bran­schen och släppt sing­lar som Sayso­met­hing och Bang­a­banga. Men vi vän­tar med spän­ning på de­bu­tal­bu­met som han gett oss ett par smak­prov ifrån i form av bland an­nat lå­tar­na Dir­ty­work och Do­itright. Al­bu­met be­räk­nas kom­ma ut in­nan 2015 är slut, men i skri­van­de stund har vi in­te hört någon­ting mer om det. Oav­sett vad är han de­fi­ni­tivt en ar­tist att räk­na med år 2016.

Khy­lin Rham­bo, 19 år.

And­ra de­len av Te­enwolf sä­song fem drar igång ef­ter års­skif­tet och änt­li­gen får vi se vad som hän­der i Be­acon hills. Khy­lin, som spe­lar Ma­son i se­ri­en, får en allt stör­re roll och vi äls­kar det. Han bör­ja­de ta skå­de­spe­lar­klas­ser som åt­ta­å­ring och har för­u­tom Te­enwolf även med­ver­kat i se­ri­en TheFirst­fa­mily.

Ez­ra Mil­ler, 23 år.

Vem läng­tar tills Har­ryPot­ters nya spinn off Fan­tastic­be­ats and whe­re to find them har bi­opre­miär i no­vem­ber 2016? Ez­ra, som ti­di­ga­re setts i bland an­nat The Perks of be­ing a wall flo­wer och Trainwreck spe­lar rol­len som Cre­dence. Men in­nan dess kom­mer vi att se 23-åring­en som The Flash i

Bat­man v Su­per­man: Dawn of justice som har bi­opre­miär i mars. 2016 är helt klart ett bra år för Ez­ra.

Bill Skars­gård, 25 år.

Han har re­dan gjort ett namn för sig i Sve­ri­ge men nu är det Hollywood som kom­mer char­mas av svens­ka Bill. Ef­ter två år i se­ri­en Hem­lock­grove är han nu ak­tu­ell i The

Di­ver­gent se­ri­es: Allegiant som har bi­opre­miär den 18 mars. Kul att se ho­nom i en ny gen­re mot skå­de­spe­la­re som Shai­le­ne Wood­ley, An­sel Elgort och Theo Ja­mes.

Nick Ro­bin­son, 20 år.

Den ame­ri­kans­ke skå­de­spe­la­ren gjor­de ett namn för sig ti­di­ga­re år 2015 då han var med i upp­föl­ja­ren till Ju­ras­sicpark- fil­mer­na, Ju­ras­sicworld. Nu är Nick ak­tu­ell i The5th­wa­ve, en av 2016 mest om­skriv­na fil­mer, som har bi­opre­miär den 22 ja­nu­a­ri. Han spe­lar mot Chloë Gra­ce

Mo­retz och är de­fi­ni­tivt en ny skå­dis att vi­la ögo­nen på.

Nick till­sam­mans med Chloë Gra­ce Mo­retz

som han spe­lar mot i

The 5th wa­ve.

Bill spe­lar Wil­li­am, en av de som bor på and­ra si­dan mu­ren, i Allegiant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.