# VILLHA

Det vi gil­lar li t e ext ra just nu!

Frida - - Justnu -

PLL – FEM ÅR SE­NA­RE

Det har gått fem år se­dan ”A” av­slö­ja­des och Aria, Spencer, Han­na, Emily och Ali­son har gått vi­da­re med si­na liv. Men någon­ting för dem sam­man igen och vi möts av en helt ny ”A”. Vi på FRI­DA är sjukt tag­ga­de för sä­song 6B av Pret­ty litt­le li­ars som bör­jar sän­das i USA den 12 ja­nu­a­ri.

DOF­TA SOM ARI

Ari­a­na Gran­de är in­te ba­ra skå­de­spe­la­re och ar­tist. Nu har hon lan­se­rat sin förs­ta (och väl­digt ef­ter­läng­ta­de) par­fym"Ari by Ari­a­na Gran­de" som är hen­nes eg­na sig­na­tur­doft med fruk­tig topp­not följt av en fe­mi­nin doft av blom­mor, mysk och marsh­mal­lows.

– Det här är verk­li­gen jag. Dof­ten är söt, men än­då sex­ig, med en och an­nan över­rask­ning un­der ytan, sä­ger Ari­a­na.

HEJ DÅ BAK­TE­RI­ER

Så­här i för­kyl­nings­ti­der kan det va­ra smart att ha hand­sprit nä­ra till hands som är ef­fek­tiv mot just bak­te­ri­er och många ty­per av vi­rus. Ing­en vill ju bli sjuk i onö­dan. De här har dess­utom väl­digt gul­lig för­pack­ning och god doft.

I MI­NA GYL­LE­NE SKOR

Trött på en hel­svart out­fit? Sat­sa på ett par skor i me­tal­lic. Guld, sil­ver, rosé – det spe­lar ing­en roll. Så länge du glän­ser som själ­vas­te dis­ko­ku­lan.

HÅLL­BART LACK

Allt fler na­gel­lacks­mär­ken släp­per oli­ka ver­sio­ner av gel-lack som ska hål­la be­tyd­ligt läng­re än ett van­ligt lack. Sal­ly Han­sen är ett av dem. Två la­ger av val­fri färg och av­slu­ta med topplac­ket (som tor­kar ex­tremt fort) så är du hem­ma. Re­sul­ta­tet blir glän­san­de och ska hål­la i upp till två vec­kor. Säljs på H&M.

IN­TEN­SIV FUKT

L300 har upp­da­te­rat in­gre­di­en­ser­na i ut­val­da fa­vo­ri­ter från de­ras be­fint­li­ga se­ri­er för att hit­ta en mer ef­fek­tiv for­mu­la. Nu släp­per de den upp­gra­de­ra­de ver­sio­nen av L300+, en in­ten­siv åter­fukt­ning som ska skyd­da hu­den mot ytt­re på­frest­ning­ar. Per­fekt un­der vin­tern.

BOK OM FE­MI­NISM

Chi­ma­man­da Ngo­zi Adichie har skri­vit boken Al­la bor­de va­ra fe­mi­nis­ter som är hen­nes per­son­li­gaut­rop fören fe­mi­nisms om­rör oss al­la. Boken finns dels till för­sälj­ning och kom­mer dels att de­las ut till al­la ele­ver i års­kurs två i gym­na­si­et i he­la Sve­ri­ge. Grymt bra tyc­ker vi på FRI­DA.

Eau de Par­fym ”ARI by Ari­a­na Gran­de”, från 345 kr.

Vans, 749 kr.

Hand­sprit Mer­ci Han­dy, 39 kr/styck.

Na­gel­lack och topplack ”Mi­rac­le Gel”, Sal­ly Han­sen, 99 kr/styck.

Asos.com, 340 kr.

H&M, 349 kr.

Al­la bor­de va­ra fe­mi­nis­ter av Chi­ma­man­da Ngo­zi Adichie,

78 kr.

An­sikts­kräm ”In­ten­si­ve Moistu­re Fa­ce Cream+ ”, L300, 99 kr.

Ögon­kräm ”In­ten­si­ve Moistu­re Eye Cream+” L300, 89 kr.

Natt­kräm ”In­ten­si­ve Moistu­re Night Cream+”, L300, 109 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.