Slu­ta be om ur­Säkt

Frida - - Justnu - Te­re­se Al­lert, chefre­dak­tör te­re­se.al­lert@fri­da­for­lag.se

Vi tje­jer är ex­per­ter på att ur­säk­ta och för­mins­ka oss själ­va. Det då­li­ga sam­ve­tet häng­er stän­digt över mig när jag in­te hin­ner träf­fa al­la vän­ner, in­te pre­ste­rar på topp på job­bet el­ler när jag in­te ta­git mig till gym­met på en vec­ka. Jag tror att det till stor del be­ror på att det är så vi upp­fost­rats här i sam­häl­let. Om en tjej ex­em­pel­vis hörs myc­ket i klass­rum­met får hon en ut­skäll­ning av lä­ra­ren och al­la and­ra tit­tar snett me­dan en kil­les be­te­en­de of­ta vif­tas bort, för det är ju ”så kil­lar ska va­ra”. På id­rot­ten är det många tje­jer som väl­jer att gå åt si­dan i stäl­let för att ge sig in i mat­chen och på bus­sen sit­ter vi of­ta med be­nen i kors me­dan många kil­lar bre­der ut sig över två sä­ten. Nu me­nar jag in­te att det all­tid är så men i väl­digt många si­tu­a­tio­ner ber vi helt en­kelt om ur­säkt trots att vi in­te alls bor­de. Det tycker jag att vi ska slu­ta med! Om du kän­ner igen dig mås­te du blädd­ra fram till si­dor­na 56 och 57 och bli pep­pad till ett liv in­ne­hål­lan­des be­tyd­ligt fär­re ”för­låt” och ”ur­säk­ta”.

And­ra per­so­ner som gär­na pep­par dig är Litt­le Mix, Peg Parnevik och Za­ra Lars­son – grym­ma tje­jer som du kan lä­sa om i det här num­ret. Dess­utom har vi gjort en stor gui­de till som­ma­rens he­tas­te kil­lar. Per­fekt läs­ning ute i so­len – el­ler hur? Kram,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.