Kär i Oscar Zia

Frida - - Justnu -

Vem av al­la gäs­ter i ert pro­gram har va­rit ro­li­gast att få träf­fa?

– Jag blev helt kär i Oscar Zia. Han är så här­lig och en fin män­ni­ska. Se­dan Sa­mir Ba­dran ef­tersom jag är så nä­ra ho­nom, han har bli­vit en del av vår fa­milj. Han och hans pap­pa var med i sä­song två och han är så gul­lig. De är väl­digt li­ka, men det skul­le Sa­mir nog in­te er­kän­na.

När öns­kar du att du in­te är en of­fent­lig per­son?

– När jag är på dejt el­ler ute nå­gon­stans och folk vill ta bil­der. När jag, Pen­ny och vå­ra vän­ner är ute är det job­bigt om nå­gon kom­mer fram. Pen­ny sä­ger of­tast att det in­te är hon, ha­ha.

Vad är det dy­ras­te du har i din gar­de­rob?

– Sä­kert nå­gon lä­der­jac­ka. Jag bru­kar ta mam­mas klä­der, hon har fi­nast sa­ker. Hon har ett par Cha­nel-skor som är ret­ro snea­kers som jag kläm­mer ner mi­na föt­ter i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.