Ryk­ten om skön­hets­o­pe­ra­tio­ner

Med över 58 mil­jo­ner Instagram-föl­ja­re, eget smink­mär­ke och stän­digt ak­tu­ell som sti­li­kon har Ky­lie Jen­ner li­vet som många dröm­mer om. Men så har det in­te all­tid va­rit, un­der skol­ti­den blev hon mob­bad.

Frida - - Kändis - Född Bor Ci­vil­stånd Ak­tu­ell Ty­ga. av: TE­RE­SE AL­LERT fo­to: ALL OVER PRESS

10 au­gusti 1997. Los Ang­e­les, USA. Till­sam­mans med rap­pa­ren Med bland an­nat eg­na smink­mär­ket Ky­lie cos­me­tics, app-spe­let

och i fa­mil­jens re­a­li­ty-se­rie

Ky­lie Jen­ner rob Kar­dashi­an

.

Pa­pa­raz­zi-fo­to­gra­fer­na föl­jer var­je steg hon tar och hon ska­par upp­stån­del­se vart hon än vi­sar sig. An­led­ning­en? Ky­lie Jen­ner, 18 år, är en del av fa­mil­jen Kar­dashi­an/Jen­ner, en av USA:s mest kän­da fa­mil­jer som un­der­hål­ler he­la värl­den på bäs­ta sänd­nings­tid med sin re­a­li­ty­se­rie Kee­ping up with the Kar­dashi­ans. Hon syn­tes fram­för ka­me­ran re­dan som 10-åring och det på­ver­ka­de ut­an tve­kan hen­nes pri­vat­liv.

– När jag väx­te upp fick jag hö­ra de mest hems­ka sa­ker nå­gon kun­de sä­ga om mig och mobb­ning var en så stor del av mitt liv, med he­la värl­den som döm­de mig, sä­ger Ky­lie.

I stäl­let för att lå­ta mob­bar­na vin­na tit­ta­de hon på and­ra män­ni­skor, som ha­de stör­re pro­blem.

– De in­spi­re­ra­de mig. Jag tänk­te: ”Jag blir mob­bad he­la ti­den men det är ba­ra av ha­ters och de här män­ni­skor­na käm­par med rik­ti­ga livs­pro­blem. Även om vi kan föl­ja Ky­lie dag­li­gen på Instagram och Snapchat me­nar hon att ing­en egent­li­gen vet vem hon är.

– Många män­ni­skor tror att de vet allt om mig ef­tersom vi har en tv-se­rie men jag blir in­te fil­mad he­la ti­den. Det som syns kans­ke är fem pro­cent av min dag.

Någon­ting som många har upp­märk­sam­mat är Ky­li­es på­ståd­da skön­hets­o­pe­ra­tio­ner.

– De tror att jag har fix­at allt. Jag trod­de att det skul­le lug­na sig när jag be­rät­ta­de att jag ha­de gjort mi­na läp­par men män­ni­skor tol­ka­de det som att om jag har gjort mi­na läp­par har jag sä­kert gjort allt an­nat ock­så. Folk in­ser in­te att jag pre­cis fyllt 18 år så det finns in­te en chans att min mam­ma skul­le tillå­ta mig att ope­re­ra nä­san el­ler brös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.