Då­ligt själv­för­tro­en­de

Frida - - Justnu -

Men Elin har in­te all­tid va­rit själv­sä­ker. I hög­sta­di­et ha­de hon otro­ligt då­ligt själv­för­tro­en­de.

– Jag låt­sa­des va­ra nå­got som jag in­te var. Fick hö­ra väl­digt många ryk­ten och kom­men­ta­rer om mig själv vil­ket re­sul­te­ra­de i att jag var kax­ig, fick då­li­ga be­tyg, var ute sent och oro­a­de mi­na för­äld­rar allt­för många gång­er.

Nå­got som hon ång­rar idag, men som hon sam­ti­digt in­te vill ha ogjort.

– Det fick mig även att växa upp och in­se vad som egent­li­gen är vik­tigt.Vem bryr sig om vad and­ra egent­li­gen tyc­ker? Stå på dig!

Nu job­bar Elin för fullt med att släp­pa fler lå­tar. När vi frå­gar hen­ne på vil­ket stäl­le hon helst av allt skul­le vil­ja hö­ra nya sing­eln Sun­day spe­las blir sva­ret ”i ani­me-se­ri­en One Pie­ce”, en fa­vo­rit­se­rie hon följt un­der lång tid. Men Elin Berg­man har även stör­re pla­ner än så.

– Räk­nas värl­den som ett stäl­le? I så fall tar jag värl­den. He­la värl­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.