Om­lagd kost

Frida - - Pepp! -

Om du har fått di­a­gno­sen IBS så finns det en rad be­hand­ling­ar och du får pro­va dig fram. Mo­tion hjäl­per och att äta re­gel­bun­det och in­te för snabbt. Det är vik­tigt att du tän­ker på vad du stop­par i dig och många äter en glu­ten­fri kost.

– Det finns ing­en me­di­cin som bo­tar IBS. Det be­ty­der att du be­hö­ver lä­ra dig att le­va med din sjuk­dom och ibland gö­ra vis­sa för­änd­ring­ar till ex­em­pel vil­ken mat du äter, be­rät­tar Ma­de­le­i­ne.

Sjuk­do­men ytt­rar sig på oli­ka sätt. Ge­nom ga­ser och upp­körd­het i ma­gen, ont i bu­ken ef­ter att du ätit men att det blir bätt­re när du va­rit på to­a­let­ten och att av­fö­ring­en för­änd­ras och är ore­gel­bun­den. Bå­de för­stopp­ning och di­ar­ré­er fö­re­kom­mer. Or­sa­ken till sjuk­do­men är okänd.

– Jag har ac­cep­te­rat min sjuk­dom, men öns­kar ibland att sa­ker och ting vo­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.