All­var­li­ga­re an­fall

Frida - - Pepp! -

Sjuk­do­mens symp­tom bör­ja­de ytt­ra sig för drygt tio år se­dan. Fe­li­cia, som un­der en läng­re tid haft ryck­ning­ar i krop­pen, ha­de ing­en aning om vad det var och sök­te hjälp på sjuk­hu­set. Det som först kon­sta­te­ra­des som tics vi­sa­de sig se­na­re va­ra nå­got helt an­nat.

– Om jag höll i någon­ting kun­de jag plöts­ligt tap­pa det på grund av de kraf­ti­ga nervryck­ning­ar­na. När det sker blir det som en kort­slut­ning i någ­ra se­kun­der och jag är in­te vid med­ve­tan­det när det hän­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.