Tip­sa and­ra

Frida - - Dokument -

Su­zann me­nar att vi mås­te lä­ra oss mer om vå­ra krop­par, njut­ning och ona­ni för att enkla­re kun­na pra­ta om det och mins­ka skam­men och ta­bun.

– Ta ner hall­spe­geln och sätt dig i lugn och ro på ditt rum och gå på en li­ten upp­täckts­färd i din snip­pa.Ta li­te glid­me­del på fing­rar­na och se det fan­tas­tis­ka som hän­der när du bör­jar sti­mu­le­ra, det är ett fa­sci­ne­ra­de skå­de­spel fram­för di­na ögon.

För att vi ska kun­na vi­sa sam­häl­let och kil­lar att vi in­te skäms över vår sex­u­a­li­tet mås­te vi tje­jer bör­ja pra­ta med varand­ra och in­te smuts­kas­ta and­ra tje­jer som be­rät­tar att de ona­ne­rar.

– Egent­li­gen är det per­fekt att ut­by­ta tips och råd om ona­ni med and­ra tje­jer. Om det känns job­bigt att sä­ga ”jag ona­ne­rar, gör du?” så kan du bör­ja pra­ta om det mer ge­ne­rellt, till ex­em­pel ”jag läs­te en ar­ti­kel om…” el­ler ”en kom­pis be­rät­ta­de att…”.

Va­re sig du ona­ne­rar fle­ra gång­er om da­gen, en gång om året, el­ler ald­rig ti­di­ga­re har tes­tat så finns det vis­sa sa­ker som är bra att tän­ka på, tip­sar Su­zann.

– Ona­ne­ra ald­rig med någon­ting som du in­te kan tän­ka dig att slic­ka på el­ler äta ut­av. I fit­tan finns mas­sor av slem­hin­nor som su­ger åt sig äm­nen och där­för gäl­ler det att va­ra för­sik­tig.

En ba­nan som är be­spru­tad är allt­så in­te att fö­re­dra, men om du sät­ter en kon­dom ut­an­på fun­kar den fint som dil­do. Hon fort­sät­ter: – Om du kän­ner dig torr kan du an­vän­da hud­lo­tion el­ler ol­ja som in­te är par­fy­me­rad el­ler dop­pa fing­ret i sli­dan där det är li­te vå­ta­re. En tom roll on-flas­ka som du tvät­tar av och fyl­ler med kall­pres­sad ol­ja är en per­fekt sex­lek­sak. Min kom­pis ha­de ett go­se­djur vars nos var per­fekt att gnug­ga sig mot. En bra ona­ni-re­gel är: svi­der det el­ler gör ont bör du slu­ta. An­nars är det ba­ra att kö­ra på och fort­sät­ta nju­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.