Hjäl­per and­ra

Frida - - Justnu -

Nå­gon som fått ex­tra plats i Meg­hans låttex­ter är hen­nes mam­ma Kel­ly An­ne. I lå­ten All about that bass, be­rät­tar hon om hur mam­man all­tid sagt att Meg­han in­te ska oroa sig över sin kropp och stor­lek.

– Mam­ma är verk­li­gen mitt störs­ta fan och hon på­min­ner mig var­je dag om hur cool jag är.

Även om hon idag vå­gar ta plats och hjäl­per tje­jer värl­den över att bli mer be­kvä­ma i si­na krop­par har popstjär­nan säl­lan känt sig som en fö­re­bild.

– Det är mest när jag träf­far mi­na fans och de kra­mar mig och grå­ter i mi­na ar­mar sam­ti­digt som de sä­ger att ”du har lärt mig att äls­ka mig själv” som jag kän­ner så. Det är ba­ra jag som är mig själv. Så om det är allt jag be­hö­ver gö­ra för att hjäl­pa and­ra tje­jer kom­mer jag fort­sät­ta gö­ra det, sä­ger hon.

En an­nan sak Meg­han sagt, som verk­li­gen be­vi­sat att du kan kla­ra av allt ba­ra du käm­par, gil­lar och tror på dig själv, är hur myc­ket det be­tytt för hen­ne att vin­na en Gram­my.

– Jag har all­tid ve­lat va­ra ar­tist men var i bör­jan för osä­ker på mig själv. Det här är verk­li­gen ett be­vis på att jag har haft rätt he­la ti­den och va­rit me­nad att va­ra an­sik­tet utåt för min egen musik som jag job­bat så hårt med att ska­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.