Ny fa­mil­je­med­lem

Frida - - Justnu -

Li­am Che­ryls

Zayn

Gi­gi

Tom

Tay­lor

Ca­ra An­nie Clark! Se­dan feb­ru­a­ri i år har One Direc­tion- stjär­nan Li­am Pay­ne och sång­ers­kan Che­ryl Fer­nan­dezVersi­ni va­rit oskilj­ak­ti­ga. De vän­tar med att gö­ra en ” Lou­is” och skaf­fa barn, men un­der ti­den över­ö­ser pa­ret sitt ny­as­te till­skott med kär­lek.

– Vår nya fa­mil­je­med­lem. Han är så söt… hun­den är ock­så söt, skrev Che­ryl med glim­ten i ögat på Instagram till en bild på Li­am och de­ras nya hund­valp.

Yt­ter­li­ga­re ett ti­o­tal kän­dis­par har stad­gat sig re­jält un­der de se­nas­te må­na­der­na men de som fått mest upp­märk­sam­het är Gi­gi Ha­did och Zayn Ma­lik, som ef­ter ryk­ten om ett upp­brott val­de att flyt­ta ihop i Zayns lä­gen­het i Los Ang­e­les. Även Gi­gis kom­pis Tay­lor Swift har stått i ramp­lju­set och hål­lit hårt i sin tio år äld­re kär­lek Tom Hidd­leston. Tvärte­mot Gi­gi ver­kar Tay­lor och Tom helt hop­pa över ste­get att flyt­ta ihop och går di­rekt till ni­vå två – att gif­ta sig.

– Tom pla­ne­rar att fria väl­digt snart och Tay­lor kom­mer de­fi­ni­tivt att sä­ga ja, sä­ger en källa till US We­ek­ly.

Vem vet, kanske har någ­ra av pa­ren re­dan hun­nit gif­ta sig el­ler gjort slut när du lä­ser det här. För som vi vet se­dan ti­di­ga­re, går det un­dan i Hol­ly­wood.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.