– Vi tje­jer kan gö­ra det minst li­ka bra

Hon be­skri­ver sitt sound som elektro­nisk pop med en ur­ban twist. Men att det skul­le bli en kar­riär in­om mu­si­ken var långt ifrån själv­klart för Astrid S.

Frida - - Kändis - Av: ER­I­KA SVENS­SON foto: STI­AN ANDERSEN

Kar­riä­ren går spikrakt upp­åt för nors­ka stjärn­skot­tet Astrid S, 19 år. In­nan hen­nes förs­ta EP ens släpp­tes vann hon pri­ser för Årets ny­kom­ling och Årets låt för hiten 2AM på nors­ka P3 Guld. Hon har även sam­ar­be­tat med stor­he­ter som Shawn Men­des och Ma­to­ma och tur­ne­rat med Troye Si­van. Till störs­ta de­len sat­sar hon dä­re­mot på sin egen musik och ny­släpp­ta EP:n Astrid S. Pla­ner på att ut­ö­ka den till ett helt al­bum finns in­te.

– Al­la pra­tar om al­bum, till och med mi­na kom­pi­sar frå­gar. Men då bru­kar jag frå­ga ”när köp­te du ett al­bum se­nast?” Det är ald­rig nå­gon som kan sva­ra på det, sä­ger hon till FRI­DA. i al­la fall skul­le tes­ta ut­an att be­rät­ta det för nå­gon.

Astrids med­ver­kan blev en enorm suc­cé i hem­lan­det och det blev omöj­ligt att un­dan­hål­la ta­lang­en för fot­bollsvän­ner­na.

– Först skrat­ta­de de när jag sa att jag sökt. Men när det vi­sa­des på TV blev det jät­testort. Min mo­bil bör­ja­de vi­bre­ra och plöts­ligt fick jag 100 nya vän­för­fråg­ning­ar, 200, 300… det var helt ga­let! Mi­na kom­pi­sar blev helt tys­ta, de ha­de ju in­te hört mig sjunga för­ut. Det var jät­te­ro­ligt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.