Av­slapp­na­de fans

Frida - - Kändis -

Jacob or­sa­ka­de hy­ste­ri när han för­ra året be­sök­te Eu­ro­pa och den 19 ok­to­ber är det allt­så dags igen. Då spe­lar han på Frys­hu­set i Stock­holm för and­ra gång­en. Trots den enor­ma fanska­ra Jacob på kort tid ska­pat, för­sö­ker han ha en nä­ra re­la­tion till dem al­la.

– Mi­na fans är så av­slapp­na­de, de gör det möj­ligt för mig att kun­na sät­ta mig ner och snac­ka och spe­la li­te för dem i kön in­nan en kon­sert, ut­an att be­hö­va ta en mas­sa bil­der. De upp­skat­tar att jag tyc­ker om att hål­la en kon­ver­sa­tion med dem i stäl­let för att gö­ra vi­de­os el­ler fo­tas. Det är nog gans­ka ovan­ligt för de fles­ta ar­tis­ter.

Snart fly­ger 18-åring­en till Eu­ro­pa, vil­ket in­ne­bär över 7 000 kilo­me­ter iväg från vän­ner och fa­milj.

– Det är fru­stre­ran­de. Jag får hem­läng­tan så sjukt lätt, men jag ring­er via Fa­ce­ti­me he­la ti­den. Min fa­milj gör allt för att få träf­fa mig så of­ta som möj­ligt. Min mam­ma till ex­em­pel, hon är ga­len, härom­da­gen kör­de hon i tolv tim­mar för att träf­fa mig i New York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.