Bygg­de upp själv­käns­lan

Frida - - #Jaggillarmig -

Till en bör­jan lyss­na­de in­te Ma­lin på lä­kar­nas råd på sjuk­hu­set och väg­ra­de att bör­ja äta. – Jag kän­de ”jag vet allt om tall­riks­mo­del­len, men jag vill bli ett ske­lett, vad snac­kar ni om?”. Krop­pen blev ett fäng­el­se och al­la som vil­le mig väl såg jag som mi­na fi­en­der.

Ef­ter ett år av in­ten­siv te­ra­pi blev Ma­lin till slut frisk­för­kla­rad. Men hon kän­de sig in­te fri från sjuk­do­men. När hon läs­te en bok om själv­käns­la in­såg hon att det var den sista pus­sel­bi­ten. Kom­man­de halv­år gick Ma­lin hos en coach som hjälp­te hen­ne att byg­ga upp själv­käns­lan.

– Var­je mor­gon tving­a­des jag stäl­la mig fram­för spe­geln ut­an klä­der och sä­ga fi­na sa­ker om mig själv. I bör­jan höll jag på att spy och vil­le slå sön­der spe­geln, jag tyck­te det var astön­tigt.

Ma­lin me­nar att öv­ning­ar­na och hen­nes ny­fun­na själv­käns­la var vad som räd­da­de hen­ne och idag kän­ner hon sig helt frisk och fri från anorex­in.

– Nu kan jag tit­ta mig själv i ögo­nen i spe­geln och sä­ga ”Jag äls­kar dig Ma­lin”. Det är verk­li­gen en mäk­tig käns­la som al­la bor­de få upp­le­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.