Gick hem på lunch­ras­ten

Frida - - Pepp! -

Fa­ti­ma*, 18 år, vet ock­så hur ont det kan gö­ra att kän­na sig en­sam. När hon bör­ja­de ni­an flyt­ta­de hon och hen­nes fa­milj och hon blev tvung­en att by­ta sko­la. Hon triv­des till en bör­jan i sin nya klass, men ha­de svårt att pas­sa in och skaf­fa kom­pi­sar. Of­tast satt hon en­sam på ras­ter­na och på lun­chen gick hon all­tid hem och åt själv ef­tersom hon in­te ha­de nå­gon att pra­ta med i sko­lan.

– Det var in­te så att de var jät­tetas­ki­ga mot mig, men jag ha­de lik­som svårt att kom­ma nå­gon i klas­sen nä­ra och al­la ha­de re­dan si­na kom­pis­gäng. Jag skäm­des myc­ket över att jag var själv och att jag in­te kun­de skaf­fa kom­pi­sar, jag kän­de mig miss­lyc­kad. När jag var mind­re tyck­te jag att det var lät­ta­re att skaf­fa nya kom­pi­sar, då var det ba­ra att frå­ga om man skul­le le­ka ef­ter sko­lan. Nu var det svå­ra­re och det kän­des som att det kräv­des mer för att de ens skul­le vil­ja um­gås med mig.

Fa­ti­ma tap­pa­de kon­tak­ten med bäs­ti­sar­na i sin gam­la sko­la och till slut måd­de hon så då­ligt av en­sam­he­ten att hon blev de­pri­me­rad. Hon stan­na­de hem­ma från sko­lan of­ta och fick säm­re och säm­re själv­för­tro­en­de.

– Det kän­des som att vad jag än gjor­de, så vil­le ing­en um­gås med mig. Om jag ring­de nå­gon så ring­de de ald­rig till­ba­ka och om jag frå­ga­de om nå­gon vil­le hit­ta på nå­got så ha­de de all­tid and­ra pla­ner.

Vänd­ning­en kom när Fa­ti­ma bör­ja­de i gym­na­si­et. Då bör­ja­de hon i en klass som hon verk­li­gen triv­des i, och skaf­fa­de snart två bäs­ta kom­pi­sar som hon fort­fa­ran­de um­gås med.Trots det kan hon fort­fa­ran­de kän­na sig en­sam ibland.

– Om mi­na kom­pi­sar hit­tar på nå­got ut­an mig kan jag kän­na mig ut­an­för och bort­vald. Det är som att en­sam­he­ten all­tid sit­ter kvar i mig, även om jag äls­kar mi­na bäs­ta kom­pi­sar nu och är jät­te­glad för att jag har dem, be­rät­tar hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.