Även Beyon­cé är en­sam

Frida - - Pepp! -

En­sam­he­ten syns även i sta­tistik. En­ligt Sta­tis­tis­ka Central­by­rån är 300 000 per­so­ner i Sve­ri­ge helt en­sam­ma, och el­va pro­cent av al­la kvin­nor har ing­en nä­ra vän. Även su­per­stjär­nor och and­ra kän­da pro­fi­ler kän­ner sig en­sam­ma. Sång­ers­kan Beyon­cé Know­les har till ex­em­pel sagt i fle­ra in­ter­vju­er att hon in­te har någ­ra nä­ra kom­pi­sar för­u­tom sin sys­ter och sin fa­milj. Även svens­ka blog­ga­ren Nel­lie Bern­ts­son, 16 år, har ta­lat ut i ett klipp på YouTu­be att hon kän­ner sig en­sam och att hon in­te har någ­ra vän­ner.

– Jag har lik­som ing­en som jag kan vän­da mig till om jag är led­sen, om jag mår då­ligt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.