Säg upp kon­tak­ten

Frida - - Love -

Att ba­ra slu­ta hö­ra av sig är minst sagt lät­ta­re än gjort. Det bäs­ta är där­för att helt av­slu­ta kon­tak­ten, i al­la fall för ett tag. Ta bort ex­et på Instagram, Fa­ce­book, Snapchat och ra­de­ra mo­bil­num­ret. Det värs­ta du kan gö­ra är att he­la ti­den skan­na av vad den and­ra per­so­nen har för sig, ef­tersom din hjär­na då he­la ti­den får nya in­tryck av hen. Att fort­sät­ta va­ra vän­ner, fram­förallt om du själv fort­fa­ran­de är kär, är in­te hel­ler nå­got Mo­ni­ca re­kom­men­de­rar ef­tersom du då ris­ke­rar att få fals­ka för­hopp­ning­ar.

– Du ris­ke­rar att få upp hop­pet om att det ska bli ni igen. För­sök fyl­la li­vet med an­nat. Gör sa­ker du gil­lar så att du får li­te mer ba­lans i li­vet.

Att bli ett stal­kerex kan hän­da al­la och be­hö­ver in­te be­ty­da att du har gått och bli­vit ga­len, att bli så­rad i kär­lek är tufft. Men du vin­ner på att gå vi­da­re och att fo­ku­se­ra på dig själv igen. Den vik­ti­gas­te re­la­tio­nen du kan ha är näm­li­gen in­te med ett ex som in­te upp­skat­tar dig, ut­an den du har med dig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.