2017 – bring it!

Frida - - Vinterspecial -

Ibland blir li­vet in­te som man tänkt sig. När 2017 bör­jar när­ma sig tror jag att al­la bör­jar sam­man­fat­ta året som gått och det är lätt att bli be­svi­ken på sig själv. Be­svi­ken för att du in­te var på gym­met till­räck­ligt of­ta (läs i stäl­let vå­ra tips för att bli kropps­sä­ker på si­dor­na 54-55), be­svi­ken för att be­ty­gen in­te blev så bra som du hop­pats (spa­na in si­dor­na 50-51 där du får lä­ra dig att bli mer tidsef­fek­tiv) el­ler att ett för­hål­lan­de tog slut (läs hur kän­distje­jer­na gjor­de med start på si­dan 25). Vi mås­te släp­pa att vi in­te är per­fek­ta! Trots att jag i år grät över nå­gon som in­te var kär i mig till­ba­ka och att vän­ner som ti­di­ga­re stått mig nä­ra gled läng­re bort så har jag haft ett fan­tas­tiskt år. Jag köp­te min förs­ta eg­na lä­gen­het, jag var på se­mes­ter i USA, gick på ga­la i lång­klän­ning i Lon­don, FRI­DA vann Årets tid­skrift och Årets di­gi­ta­la tid­skrift och jag ming­la­de med världs­kän­di­sar på MTV EMA. Li­vet är, kly­schigt nog, of­ta en berg-och-dal­ba­na men det är ock­så det som gör det så spän­nan­de. Nu ser jag fram emot vad näs­ta år har att er­bju­da. En­ligt mitt horoskop på si­dan 71 ska jag hit­ta en ba­lans i li­vet och få en ro­man­tisk vår. Ibland blir li­vet in­te som man tänkt sig, ibland blir det till och med bätt­re. Kram,

Te­re­se Al­lert, chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.