Otro­hets­ryk­ten

Frida - - Kändis -

Hur är det att dej­ta som of­fent­lig per­son?

– Jag pra­tar in­te öp­pet om vil­ka jag dej­tar, jag är jäv­ligt privat. Ibland är det ir­ri­te­ran­de om jag träf­far nå­gon och kän­ner ”det här kom­mer in­te bli nå­got”, men så ser nå­gon oss på tun­nel­ba­nan och skri­ver ”jag såg dig och din pojk­vän”. Det upp­står lätt ryk­ten och miss­för­stånd.

Det mås­te va­ra job­bigt?

– Ja, för folk tror fort­fa­ran­de att jag och en som he­ter Si­mon är ihop, och vi gjor­de slut för två och ett halvt år se­dan. Jag får frå­gan om det var­je dag. När jag blev ihop med kil­len som jag var till­sam­mans med ef­ter Si­mon så fick jag frå­gor som”var­för är du otro­gen mot Si­mon?”.

När du släpp­te din kläd­kol­lek­tion sök­te du van­li­ga tje­jer på ga­tan som mo­del­ler, vad var din tan­ke bakom det?

– De en­da som syns i mo­debran­schen är mo­del­ler som al­la ser li­ka­da­na ut. På sin höjd kanske de har li­te oli­ka hud­färg. Det ska­par osun­da re­la­tio­ner till krop­par, mat och trä­ning. Jag an­ser in­te att du mås­te va­ra mo­dell för att va­ra an­sik­tet ut­åt för nå­got och kan jag lyf­ta and­ra krop­par el­ler sna­ra­re bi­dra med ett ut­bud av krop­par som in­te ser ut på ett och sam­ma sätt, då vill jag gö­ra det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.