Stå upp för dig själv

Trots suc­cé världen över med tur­nén 27/7 och al­bu­met med sam­ma namn så kän­ner sig Fifth Har­mo­ny in­te all­tid säk­ra på sig själ­va. FRI­DA träf­fa­de tje­jer­na när de var i Sve­ri­ge.

Frida - - Kändis - Av: SA­RA ZETTERGREN fo­to: IBL

På scen ut­strå­lar tje­jer­na i Fifth Har­mo­ny girl po­wer och själv­för­tro­en­de. Men de har in­te all­tid va­rit själv­säk­ra. För FRI­DA be­rät­tar Al­ly Broo­ke Her­nan­dez, 23 år, Nor­ma­ni Kor­dei, 20 år, och Di­na­hJa­ne Han­sen, 19 år, om hur de fick bätt­re själv­käns­la.

När Al­ly väx­te upp kän­de hon sig osä­ker i sin kropp och ha­de väl­digt då­ligt själv­för­tro­en­de. Hon be­rät­tar att hon även de se­nas­te åren va­rit väl­digt osä­ker och vil­le änd­ra sin kropp. För­änd­ring­en kom när hon möt­te per­so­ner som änd­ra­de hen­nes syn på sig själv.

– Det var verk­li­gen en svår kamp, men­talt var det rik­tigt svårt. Men sen möt­te jag per­so­ner som verk­li­gen änd­ra­de min syn på mig själv. De fick mig att kän­na mig vac­ker. Det var ock­så en in­sikt, att ba­ra äga den jag är och hur jag ser ut. Nu är jag väl­digt själv­sä­ker. Även Di­nah-Ja­ne har haft det job­bigt med själv­käns­lan. När hon var 17 år bör­ja­de hon kän­na sig mer själv­sä­ker, men hon käm­par fort­fa­ran­de med det emel­lanåt.

– Själv­käns­la är ing­et man får lätt, spe­ci­ellt in­te som tjej.Vi pe­tar på de mins­ta sa­ker­na hos oss själ­va, och jag tror ba­ra det tar tid. Det tar lång tid att äls­ka sig själv, och att hit­ta det vack­ra in­om sig själv, och att ve­ta att jag är älskad. Och jag tyc­ker det är väl­digt vik­tigt att äls­ka dig själv först. För när du äls­kar dig själv så får du bätt­re själv­käns­la.

För Nor­ma­ni har det of­ta hand­lat om att hon tänkt för myc­ket på sitt ut­se­en­de och på så sätt va­rit elak mot sig själv. Hen­nes bäs­ta tips för att få bätt­re själv­käns­la är att ha bra män­ni­skor runt dig och att pep­pa dig själv. – Jag tyc­ker det är väl­digt vik­tigt att ve­ta vem du är som per­son och att ve­ta att du har bra in­ten­tio­ner, samt att du vill gö­ra gott i världen. Att du verk­li­gen står upp för dig själv, är snäll mot dig själv och har bra tan­kar. Pra­ta med dig själv i spe­geln och säg ”jag gil­lar min out­fit idag” el­ler ”mi­na ögon­bryn är verk­li­gen on fle­ek idag”, även om du in­te tyc­ker det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.