Jus­tin Bie­ber

Även om vi ibland glöm­mer det så är Jus­tin Bie­ber pre­cis som al­la and­ra. Hans störs­ta dröm är att ha en egen fa­milj och han le­tar ef­ter en tjej med hu­mor.

Frida - - Kändis - Av: SA­RA ZETTERGREN fo­to: IBL

V– Mitt se­nas­te al­bum och att jag har en så­dan stark re­la­tion med mi­na fans, de har fun­nits vid min si­da i vått och torrt.

Vil­ken le­van­de per­son be­und­rar du mest?

– Mi­na mor- och far­för­äld­rar. De är fan­tas­tis­ka och har all­tid fun­nits där för mig.

Vad får dig mo­ti­ve­rad?

– Jag äls­kar att ska­pa. Jag äls­kar att upp­trä­da. Jag äls­kar mi­na fans. Det är det som hål­ler mig mo­ti­ve­rad.

Vad är din störs­ta dröm?

– Att ha en egen fa­milj. Jag skul­le vil­ja va­ra gift när jag är 30 år.

Vad är du mest rädd för?

– Trånga ut­rym­men.

Vad sö­ker du ef­ter hos en tjej?

– Ett äk­ta hjär­ta och ett sin­ne för hu­mor.

Vad tror du att folks störs­ta miss­för­stånd är om dig och din mu­sik?

– Att jag för­svann. Jag ser in­te det här (al­bu­met Pur­po­se red. anm.) som en come­back, ut­an jag väx­er ba­ra upp.

Om du kun­de va­ra okänd i 24 tim­mar, vad skul­le du gö­ra?

– Jag skul­le för­mod­li­gen åka till Dis­ney­land el­ler nå­got lik­nan­de, och upp­le­va det som al­la and­ra får.

Vil­ka tre ord beskriver dig bäst?

– Kre­a­tiv, även­tyr­lig och kär­leks­full.

Vil­ken emo­ji an­vän­der du mest?

– Emojin som ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.