Slut via sms

Frida - - Kändis - Född Bor Ci­vil­stånd

10 ju­li 1993. Sur­rey, Stor­bri­tan­ni­en.

Sing­el.

Det var mitt un­der en av Litt­le Mixs spel­ning­ar i New York som det hände, sång­ers­kan Per­rie Ed­wards, 23 år, brast ut i gråt. Då ha­de ryk­ten länge cir­ku­le­rat om att hen­nes fäst­man, Zayn Ma­lik, bru­tit de­ras för­lov­ning ef­ter fy­ra år till­sam­mans. ”Zer­rie” träf­fa­des förs­ta gång­en 2011, när Litt­le Mix var med i X-Factor, och bör­ja­de dej­ta året där­på. 2013 för­lo­va­de de sig, köp­te hus och skaf­fa­de två hun­dar. Det råd­de inga tvi­vel om att det här pa­ret höll på att bli ett av kän­dis­värl­dens he­tas­te. Det är först när ban­det ska in­ter­vju­as i TV och Per­ri­es för­lov­nings­ring in­te finns på hen­nes fing­er som bil­den av det lyck­li­ga pa­ret krac­ke­le­rar, och helt and­ra ryk­ten bör­jar ta fart.

Upp­brot­tet tog hårt på Per­rie. Först var det otro­hets­ryk­ten och ovan­på det One Direc­tion- fan­sens an­kla­gel­ser om att hon var an­led­ning­en till att Zayn hop­pat av ban­det. Un­der en in­ter­vju i pro­gram­met La­te la­te show with Ja­mes Cor­den för­kla­ra­de hon vad som fått hen­ne att or­ka un­der den tuf­fas­te ti­den.

– Var­je mor­gon vak­nar jag och tac­kar min lyck­li­ga stjär­na för att jag har mi­na tje­jer.

När upp­brot­tet blev of­fi­ci­ellt bör­ja­de ryk­ten gå om att Zayn av­slu­tat re­la­tio­nen med ett SMS. Helt fel en­ligt ho­nom själv, men i Litt­le Mixs bok Our world be­kräf­tar Per­rie att det visst var så.

– En fy­ra år lång re­la­tion, två års för­lov­ning, tog slut ge­nom ett en­kelt sms. Ba­ra så­där. Även om sa­ker i min kar­riär gick bra, så var det oer­hö­ert job­bigt för mig.

För Cos­mo­po­li­tan be­rät­tar hon om ti­den ef­ter brea­ket. – I bör­jan bru­ka­de jag goog­la på ”Litt­le Mix” och ”Per­rie”. Det går att lä­sa tu­sen snäl­la kom­men­ta­rer om sig själv men se­dan lä­ser man en då­lig och det blir den en­da som du kan tän­ka på.

Att re­la­tio­nen med for­na One Direc­tion-stjär­nan fått så stort ut­rym­me i me­dia har hon trött­nat på.

– När det hand­lar om en per­sons pri­vat­liv tyc­ker jag att folk bor­de ha myc­ket mer re­spekt.Vi är al­la ba­ra van­li­ga per­so­ner som al­la går ige­nom oli­ka pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.