Pojk­vän­nen var porr­be­ro­en­de

Frida - - Love -

När hon och Ul­ri­ca Stig­berg skrev bo­ken Vi­su­ell drog kom hon i kon­takt med Sa­ra, en av al­la de tje­jer som be­skrev att de ha­de en part­ner med porr­be­ro­en­de.

– Hen­nes kil­le kun­de in­te som­na på kväl­len om han in­te fått ut­lös­ning och ibland kun­de Sa­ra vak­na av att han ha­de sex med hen­ne.Trots att Sa­ra var hans förs­ta sex­part­ner så ha­de han många fö­re­ställ­ning­ar om hur sex skul­le gå till och stryp­tag och sli­tan­de i hå­ret hände näs­tan var­je gång.

Det är allt för van­ligt att som tjej för­sö­ka va­ra till lags och va­ra ”en bra flick­vän” om ens part­ner kol­lar på porr, nå­got som Maria of­ta stött på när hon pra­tat med ung­do­mar.

– An­sva­ret läggs på att tje­jen ska ac­cep­te­ra, vil­ket ibland blir fel. Om du tyc­ker det känns job­bigt att din part­ner kol­lar på porr, fun­de­ra över var­för du kän­ner så. Blir du svart­sjuk? Kän­ner du dig mind­re värd? In­te li­ka fin? Var tyd­lig och är­lig när du be­rät­tar det för hen. Och om din part­ner ut­veck­lat ett be­ro­en­de är det vik­tigt att ha med sig att det in­te hand­lar om att din part­ner är en då­lig per­son, ut­an om att hens be­lö­nings­sy­stem har kid­nap­pats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.