In­ne­hål­ler stryp­tag och smisk

Frida - - Love -

En an­nan kon­se­kvens av por­ren är att du kan bli be­ro­en­de, pre­cis som av al­ko­hol el­ler dro­ger, me­nar Maria.

– När du ser på porr och blir upp­het­sad ut­sönd­ras sig­nal­sub­stan­sen do­pa­min i hjär­nan och du får ett rus som känns hur här­ligt som helst. Hjär­nans re­cep­to­rer mot­tar do­pa­mi­net och hjär­nan kän­ner sig be­lö­nad, och vill ha mer. Pro­ble­met är att om du fort­sät­ter kon­su­me­ra por­no­gra­fi och där­med ger hjär­nan sam­ma mängd do­pa­min un­der en läng­re tid ris­ke­rar du till slut av­trubb­ning. För att kän­na sam­ma kick som förs­ta gång­en mås­te per­so­nen då an­ting­en öka sin porr­kon­sum­tion el­ler änd­ra vil­ken typ av porr hen kon­su­me­rar.

Det är som vil­ket be­ro­en­de som helst, där den som in­te kan av­stå por­ren fast­nat i en ond cir­kel.Vis­sa av de som är be­ro­en­de av porr har till slut svårt att tän­da på ”verk­li­ga” män­ni­skor i van­li­ga li­vet och blir helt en­kelt in­te upp­het­sa­de ut­an porr. Maria för­kla­rar att många vux­na idag in­te rik­tigt för­stått att por­ren änd­rats från den mind­re ag­gres­si­va Play­boy-por­ren till

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.