Aja­tuk­sia afo­ris­meis­ta

Kan­sal­lis­kir­jas­ton näyttely ker­too, mi­ten suo­ma­lai­nen afo­ris­mi voi tä­nään.

HS Metro - - WKD - PAULI JOKINEN

Ajat­te­len, siis tu­len toi­siin aja­tuk­siin. Sii­nä on Suo­men Afo­ris­miyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan Mar­ko Lai­hi­sen suo­sik­kia­fo­ris­mi. Afo­ris­min on kir­joit­ta­nut kir­jai­li­ja Ti­mo Sa­lo.

”Se ei he­ti avau­du, vaik­ka näyt­tää to­del­la yk­sin­ker­tai­sel­ta. Hy­vä afo­ris­mi tar­jo­aa lu­ki­jal­le uut­ta tu­lo­kul­maa tut­tuun asi­aan. Sii­nä voi ol­la sa­na­leik­ke­jä. Hy­väs­tä afo­ris­mis­ta ei voi ot­taa mi­tään pois, ei­kä sii­hen voi mi­tään li­sä­tä.”

Kan­sal­lis­kir­jas­tos­sa on me­nos­sa näyttely, jo­ka esit­te­lee suo­ma­lai­sen afo­ris­min vai­hei­ta. Näyttely pu­reu­tuu afo­ris­min his­to­ri­aan, ny­ky­päi­vään ja suun­tauk­siin. Esil­lä on esi­nei­tä, ku­ten tun­ne­tun afo­ris­tin Paa­vo Haa­vi­kon kir­joi­tus­ko­ne se­kä Jacob Free­sen vuon­na 1726 kir­joit­ta­ma en­sim­mäi­nen suo­ma­lai­nen afo­ris­mi­kir­ja.

”Free­sen afo­ris­mi­kir­ja nos­ti ko­hun, sil­lä si­tä pi­det­tiin kir­kon ar­vo­jen vas­tai­se­na. Ny­ky­ään afo­ris­tit oli­si­vat kii­tol­li­sia, jos hei­dän kir­jan­sa sai­si mois­ta huo­mio­ta”, Lai­hi­nen nau­res­ke­lee.

Afo­ris­mit ovat ly­hyi­tä mie­te­lausei­ta. Maa­il­man­kir­jal­li­suu­des­sa tun­net­tu­ja afo­ris­te­ja ovat Mark Twain ja Oscar Wil­de. Ko­ti­maan kär­keä edus­ta­vat Mirk­ka Re­ko­la ja Mark­ku En­vall.

”Afo­ris­tin unel­ma on se, et­tä oma afo­ris­mi läh­ti­si le­viä­mään kan­san suus­sa, ku­ten näyt­te­lyn sei­näl­lä ole­va Oi­va Pa­lo­hei­mon afo­ris­mi Hil­lit­se Hit­le­ri­si.”

Afo­ris­mit eroa­vat sa­nan­las­kuis­ta sii­nä, et­tä sa­na­las­ku­jen kek­si­jöi­tä ei tun­ne­ta. Ero ru­noi­hin taas on se, et­tä afo­ris­meis­sa pi­tää ol­la jo­kin to­tuu­den sie­men.

”Afo­ris­meis­sa ei tar­vit­se ol­la ko­ko to­tuus, mut­ta osa to­tuut­ta pi­tää ai­na ol­la mu­ka­na. Afo­ris­mit luo­ki­tel­laan fi­lo­so­fia- ja tie­to­kir­jal­li­suu­dek­si.”

Näyt­te­lyn yh­tey­des­sä jär­jes­te­tään afo­ris­mi­kil­pai­lu, jon­ka tee­ma­na on Suo­mi ja suo­ma­lai­suus.

”Suo­mes­sa afo­ris­mi­kult­tuu­ri on mel­ko ak­tii­vis­ta. Sen nä­kee sii­tä, et­tä eri­lai­siin afo­ris­mi­kil­pai­lui­hin tu­lee to­del­la pal­jon vas­tauk­sia.”

Vuon­na 2005 pe­rus­te­tul­la Suo­men afo­ris­miyh­dis­tyk­sel­lä on vir­ke­ää toi­min­taa. Se ja­kaa pal­kin­to­ja, va­lit­see vuo­den afo- ris­mi­kir­jan ja tuot­taa rai­tio­vau­nu­jen ja met­ro­jen di­gi­näy­töis­sä pyö­ri­viä rai­dea­fo­ris­me­ja.

”Jo­kai­sel­la oli­si hy­vä ol­la muu­ta­ma afo­ris­mi hi­has­sa, joi­ta voi heit­tää so­pi­van pai­kan tul­len”, Lai­hi­nen vink­kaa.

Afo­ris­me­ja käy­te­tään pal­jon myös mai­nok­sis­sa ja po­li­tii­kas­sa. Ti­mo Soi­nin sut­kau­tuk­set ovat kan­sal­le tut­tu­ja: Mis­sä EU, siel­lä on­gel­ma.

”Ne tart­tu­vat hel­pos­ti kuu­li­jaan kiin­ni. En tie­dä ku­ka Soi­nil­le sut­kau­tuk­sia kir­joit­taa, mut­ta hie­man pa­rem­pia ne voi­si­vat ol­la.”

Lai­hi­sen mu­kaan afo­ris­mi­kir­jat ovat help­po­ja luet­ta­via, sil­lä kir­jan voi mil­loin ta­han­sa sul­kea ja juo­ni ei kat­kea.

”Ne ovat hy­vää ves­sa­lu­ke­mis­ta. Pa­laat ves­sas­ta vii­saam­pa­na.”

Maa­il­ma on sa­na - suo­ma­lai­sen afo­ris­min vai­hei­ta -näyttely Kan­sal­lis­kir­jas­tos­sa.

”Jo­kai­sel­la oli­si hy­vä ol­la muu­ta­ma afo­ris­mi hi­has­sa.” Mar­ko Lai­hi­nen

PAULI JOKINEN

Mar­ko Lai­hi­nen in­nos­tui afo­ris­meis­ta luet­tu­aan nuo­re­na Va­lit­tu­ja pa­lo­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.