LAURA VOUTILAINEN LAULAA PÄÄOSAN MAMMA MIAN KOTIMAISESSA VERSIOSSA

Suur­musi­kaa­li tu­lee en­si-il­taan tou­ko­kuus­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Yk­si Suo­men mas­sii­vi­sim­mis­ta musi­kaa­li­tuo­tan­nois­ta saa en­siil­tan­sa en­si ke­vää­nä. Ko­ti­mai­set te­ki­jät Mamma Mia -spek­taak­ke­lin ta­ka­na jul­kis­tet­tiin tiis­tai­na: Pau­la Ve­sa­la on vas­tan­nut Ab­ba­hit­tien kään­nök­ses­tä ja la­val­le nouse­vat muun muas­sa Laura Voutilainen, To­mi Met­sä­ke­to ja Ni­na Ta­pio.

Kan­sain­vä­li­sen en­si-il­tan­sa vuon­na 1999 saa­nut Mamma Mia on eräs maa­il­man kaik­kien ai­ko­jen me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä musi­kaa­leis­ta, ja nyt se tuo­te­taan ja esi­te­tään suo­mek­si en­sim­mäis­tä ker­taa.

Musi­kaa­lin sa­noi­tus­ten ta­kaa löy­tyy yk­si Suo­men suo­si­tuim­mis­ta ny­ky­ar­tis­teis­ta.

”Ryh­dyin kään­nös­työ­hön to­del­la mie­lel­lä­ni, sil­lä Ab­ba oli suo­sik­kiyh­tyee­ni lap­se­na. Kään­tä­mi­nen oli se­kä haus­kaa et­tä haas­ta­vaa: suo­men kie­len sa­nat ovat pit­kiä ja ryt­mi eri­lais­ta. Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen, en­kä mal­ta odot­taa en­si-il­taa”, sa­noo 22 Ab­ba-hit­tiä suo­men­ta­nut Pau­la Ve­sa­la tie­dot­tees­sa.

Ve­sa­lan suo­men­kie­li­siä kap­pa­lei­ta ei tul­la jul­kai­se­maan ää­nit­tei­nä erik­seen.

Musi­kaa­lin suo­sio nä­kyi jo koe-esiin­ty­mi­sis­sä, jot­ka hou­kut­te­li­vat pai­kal­le yli 750 ha­lu­kas­ta esiin­ty­jää. Pää­osaan, yk­sin­huol­ta­ja­äi­ti Don­nan roo­liin va­lit­tiin musi­kaa­li­kon­ka­ri Laura Voutilainen.

”Don­na on unel­ma­roo­li. Mamma Mia -elo­ku­vas­sa roo­lin ve­ti Me­ryl St­reep ja hä­nel­lä on koh­ta­lai­sen kook­kaat saap­paat täy­tet­tä­vik­si. Myös Suo­mes­sa on mu­ka­na hui­kei­ta osaa­jia ja us­kon, et­tä näyt­te­li­jöi­den ilo ol­la mu­ka­na musi­kaa­lis­sa nä­kyy myös kat­so­mon jo­ka kolk­kaan. Täs­tä on tu­los­sa to­del­li­nen show”, heh­kut­taa Voutilainen.

Musi­kaa­lia esi­te­tään Mes­su­kes­kuk­sen ra­ken­net­ta­vas­sa Am­fi-teat­te­ris­sa. Mes­su­kes­kus Am­fi -ni­mi­ses­tä teat­te­ris­ta lu­va­taan Suo­men suu­rin­ta musi­kaa­li­teat­te­ria. Teat­te­ris­sa näh­dään jat­kos­sa ni­me­no­maan ylei­söl­le tut­tu­ja kan­sain­vä­li­siä musi­kaa­le­ja.

Mamma Mian on kä­si­kir­joit­ta­nut englan­ti­lai­nen Cath­ri­ne John­son. Musi­kaa­lin ni­mi tu­lee Ab­ban hi­tis­tä Mamma Mia, ja esi­tys si­säl­tää usei­ta mui­ta­kin yh­tyeen hit­te­jä.

Mamma Mian en­si-il­ta 4. tou­ko­kuu­ta Mes­su­kes­kuk­ses­sa.

”Olen erit­täin tyy­ty­väi­nen lop­pu­tu­lok­seen.” Pau­la Ve­sa­la

FAKTA Hit­ti­musi­kaa­li

A Vuon­na 1999 maa­il­ma­nen­si-il­tan­sa Lon­toos­sa saa­nut­ta musi­kaa­lia on esi­tet­ty yli 440 kau­pun­gis­sa ym­pä­ri maa­il­maa.

A Musi­kaa­lis­ta on teh­ty myös elo­ku­va, jo­ka saa en­si vuon­na jat­ko-osan.

RIO GANDARA / HS

Laura Voutilainen (kesk.) laulaa Mamma Mian Don­nan roo­lin. Jo­han­na Kok­ko (vas.) ja Ni­na Ta­pio ovat Don­nan ys­tä­vät Roo­sa ja Tan­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.