Kak­sik­ko yrit­ti le­vit­tää vää­riä eu­ron se­te­lei­tä

HS Metro - - FRONT PAGE -

Ita­lias­ta saa­pu­neil­la mie­hel­lä ja nai­sel­la oli mu­ka­naan tu­han­sia eu­ro­ja vää­ren­net­tyä ra­haa, jo­ta he yrit­ti­vät käyt­tää Stock­man­nin ta­va­ra­ta­los­sa.

Suu­ren mää­rän vää­ren­net­tyä ra­haa Suo­meen tuo­neet tu­ris­tit ve­to­si­vat ama­töö­ri­mäi­syy­teen­sä, kun he yrit­ti­vät saa­da lie­ven­nys­tä van­keus­tuo­mioi­hin­sa. Hel­sin­gin hovioikeus an­toi rat­kai­sun­sa asias­sa tiis­tai­na.

Vuon­na 1979 syn­ty­nyt nai­nen ja vuon­na 1983 syn­ty­nyt mies tu­li­vat ker­to­man­sa mu­kaan lo­ma­mat­kal­le Suo­meen vii­me ke­sä­nä. Mu­ka­naan heil­lä oli yli 8 300 eu­ron ar­vos­ta vää­ren­net­tyä ra­haa, jon­ka he oli­vat os­ta­neet ko­ti­maas­taan Ita­lias­ta.

Hel­sin­gis­sä kak­sik­ko me­ni Hel­sin­gin kes­kus­tan Stock­mann-ta­va­ra­ta­loon 11. ke­sä­kuu­ta ja os­ti vää­ren­ne­tyl­lä 50 eu­ron se­te­lil­lä sak­set. Hui­jaus on­nis­tui, ja sak­sien li­säk­si he sai­vat hal­tuun­sa 25,10 eu­roa ai­toa ra­haa vaih­to­ra­hoi­na.

Epä­re­hel­li­nen os­tos­reis­su ei kui­ten­kaan jat­ku­nut on­nek­kais­sa mer­keis­sä, kos­ka sus­hi- ja lei­vo­sos­tos­ten yh­tey­des­sä Stock­man­nin myy­jät ha­vait­si­vat se­te­lien ole­van vää­ren­net­ty­jä.

Sus­hian­nos­ta ja vet­tä, joi­den hin­ta oli noin 15 eu­roa, yri­tet- tiin os­taa vää­räl­lä vii­si­kymp­pi­sel­lä. 1,95 eu­ron lei­vok­sen hui­ja­rit yrit­ti­vät saa­da it­sel­leen vää­ren­ne­tyl­lä 20 eu­ron se­te­lil­lä.

Po­lii­si löy­si ra­han­vää­ren­nyk­sis­tä epäil­ty­jen tu­ris­tien hal­lus­ta kaik­ki­aan 8 310 eu­ron ar­vos­ta vää­ren­net­ty­jä se­te­lei­tä. 154:n te­kais­tun se­te­lin li­säk­si heil­lä oli mat­kas­saan 18 vää­ren­net­tyä kah­den eu­ron ko­lik­koa.

Ta­paus­ta kä­si­tel­tiin Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa jo hei­nä­kuus­sa. Kum­pi­kin sai vuo­den ja seit­se­män kuu­kau­den eh­dot­to­mat tuo­miot. He va­lit­ti­vat ho­vioi­keu­teen. Kum­man­kin syy­te­tyn tuo­mio pie­ne­ni ho­vioi­keu­des­sa yh­den vuo­den ja kol­men kuu­kau­den eh­dol­li­sek­si.

Tu­ris­teil­la oli mu­ka­naan yli 8 300 eu­roa vää­rää ra­haa.

Ita­lia­lais­kak­sik­ko käyt­ti vää­ren­net­ty­jä se­te­lei­tä Stock­man­nin ta­va­ra­ta­los­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.