Mac­ro­nia vas­taan suu­ri mie­le­no­soi­tus

Kym­me­net tu­han­net mie­le­no­soit­ta­jat ei­vät hy­väk­sy työ­lain­sää­dän­nön uu­dis­tuk­sia.

HS Metro - - FRONT PAGE - HEIKKI AITTOKOSKI HS, LINDA LAINE HS

Pre­si­dent­ti Em­ma­nuel Mac­ro­nin kaa­vai­le­mat ta­lous­uu­dis­tuk­set sai­vat kym­me­net tu­han­net mie­le­no­soit­ta­jat ka­duil­le.

Rans­kan pre­si­dent­ti Em­ma­nuel Mac­ron sai tiis­tai­na vas­taan­sa en­sim­mäi­set suur­mie­le­no­soi­tuk­set, kun pal­kan­saa­ja­jär­jes­tö CGT aloit­ti mars­sin­sa Pa­rii­sis­sa ja muis­sa kau­pun­geis­sa. Uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan mie­le­no­soit­ta­jia on kym­me­niä tu­han­sia.

Lin­jal­taan jyr­kän va­sem­mis­to­lai­nen CGT on Rans­kan suu­rim­pia am­mat­ti­liit­to­jen kes­kus­jär­jes­tö­jä. Pro­tes­ti­päi­vän koh­tee­na ovat työ­lain­sää­dän­nön uu­dis­tuk­set, jot­ka hal­li­tus käyn­nis­ti elo­kuus­sa. Mac­ro­nin kan­nal­ta ti­lan­net­ta hel­pot­ti se, et­tei ay-lii­ke mars­si yh­te­näi­se­nä. Muut suu­ret lii­tot ei­vät läh­te­neet tiis­tain toi­min­ta­päi­vään mu­kaan, vaik­ka suh­tau­tu­vat si­nän­sä nih­keäs­ti hal­li­tuk­sen uu­dis­tuk­siin.

”Ky­se ei ole mis­tä ta­han­sa työ­lain­sää­dän­nös­tä”, sa­noi CGT:n pu­heen­joh­ta­ja Phi­lip­pe Mar­ti­nez Le Point -leh­den mu­kaan. ”Ky­se on työ­lain­sää­dän­nös­tä, jo­ka an­taa kai­ken val­lan työ­nan­ta­jil­le.”

CGT:n protesti nä­kyi pait­si ka­duil­la myös työ­pai­koil­la. Muun muas­sa ju­na­lii­ken­tee­seen ja Air Francen len­noil­le oli tie­dos­sa pe­ruu­tuk­sia, ker­too Le Mon­de.

Mac­ron as­tui vir­kaan­sa tou­ko­kuus­sa, ja Rans­kan vir­ta­vii­vais­ta­mi­nen oli hä­nen kes­kei­siä vaa­li­lu­pauk­si­aan. Mac­ro­nin kan­na­tus on las­ke­nut lä­pi ke­sän ja al­kusyk­syn, ja uu­tis­toi­mis­to Reu­ter­sin mu­kaan noin 60 pro­sent­tia kan­sa­lai­sis­ta vas­tus­taa työ­elä­män uu­dis­tus­pa­ket­tia.

Suh­tau­tu­mi­nen on kui­ten­kin ris­ti­rii­tais­ta. Reu­ter­sin mu­kaan enem­mis­tö rans­ka­lai­sis­ta hy­väk­syy uu­dis­tuk­set, kun niis­tä ky­sy­tään yk­si­tel­len.

Työ­re­for­mis­sa on ky­se en­nen kaik­kea työ­hön liit­ty­vän sään­te­lyn pur­ka­mi­ses­ta. Uu­dis­tus­pa­ke­tis­sa muun muas­sa hel­po­te­taan pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta se­kä ir­ti­sa­no­mi­sia, ker­too verk­ko­leh­ti Po­li­tico.

Ir­ti­sa­no­mi­set on teh­ty rans­ka­lais­yri­tyk­sis­sä vai­keik­si. Työ­nan­ta­jia pe­lot­ta­vat eri­tyi­ses­ti ir­ti­sa­no­mis­kor­vauk­set, jois­ta pää­te­tään vä­li­tys­me­net­te­lys­sä ja jot­ka usein tu­le­vat yri­tyk­sil­le kal­liik­si. Uu­dis­tuk­sen myö­tä kor­vaus­ten suu­ruus tu­li­si en­nus­tet­ta­vak­si.

Työ­nan­ta­jia hier­tää myös ny­kyi­nen lain­sää­dän­tö, jon­ka mu­kaan kan­sain­vä­li­ses­ti toi­mi­va yri­tys ei saa ryh­tyä Rans­kas­sa jouk­koir­ti­sa­no­mi­siin, jos yri­tys te­kee Rans­kas­sa tap­pio­ta mut­ta tuot­taa ko­ko­nai­suu­des­saan voit­toa. Uu­des­sa la­ki­pa­ke­tis­sa ir­ti­sa­no­mis­ten edel­ly­tyk­set mää­räy­tyi­si­vät pel­kän Rans­kan-toi­min­nan pe­rus­teel­la.

Pre­si­dent­ti Mac­ron on tois­tu­vas­ti il­moit­ta­nut, et­tei hän tai­vu ka­dun pai­neen edes­sä. Ta­lous­uu­dis­tuk­set ovat Rans­kas­sa usein kil­pis­ty­neet lak­ko­lii­keh­din­tään.

”Ky­se on työ­lain­sää­dän­nös­tä, jo­ka an­taa kai­ken val­lan työ­nan­ta­jil­le.” Phi­lip­pe Mar­ti­nez

CHARLES PLATIAU/ REUTERS

Mie­le­no­soit­ta­ja to­te­si Pa­rii­sis­sa pla­kaa­tis­saan, et­tä ”Mac­ron on tap­pa­nut mi­nut.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.