Va­paa­pot­ku hau­ta­ki­veen

HS Metro - - KE - HENRI SALOMAA metro.lu­ki­jat@hs.fi

Lah­des­sa ko­his­tiin tä­nä ke­sä­nä kah­del­le eri hau­taus­maal­le is­ke­neis­tä van­daa­leis­ta. En­sim­mäi­nen ta­paus sat­tui elo­kuun lo­pul­la, kun maa­nan­tai­na töi­hin tul­leet seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät löy­si­vät muu­ta­man kym­men­tä vii­kon­lo­pun ai­ka­na kaa­det­tua hau­ta­ki­veä. Seu­raa­va­na vii­kon­lop­pu­na oli is­ket­ty toi­sel­la lah­te­lai­sel­la hau­taus­maal­la, ja kah­den vii­kon­lo­pun ai­ka­na hau­to­ja oli tur­mel­tu yh­teen­sä yli 60 kap­pa­let­ta.

Seu­ra­kun­nan puu­tar­hu­rin mu­kaan hau­ta­ki­viä oli muun muas­sa pot­kit­tu ku­moon. Tois­tai­sek­si tun­te­mat­to­mas­ta te­ki­jäs­tä jäi muis­tok­si ai­noas­taan yh­teen ki­veen pai­nau­ma lenk­ka­rin poh­jas­ta.

Ta­pauk­set sai­vat ym­mär­ret­tä­väs­ti jul­ki­suut­ta. Hau­to­jen pot­ki­mi­nen, eli tar­kem­min sa­not­tu­na hau­ta­rau­han rik­ko­mi­nen, on sää­det­ty Suo­men ri­kos­lais­sa tuo­mit­ta­vak­si teok­si. Te­ki­jä voi saa­da sak­ko­ja tai enim­mil­lään vuo­den van­keut­ta.

”Ta­pauk­set sai­vat ym­mär­ret­tä­väs­ti jul­ki­suut­ta.”

Lah­den ta­pauk­sen yh­tey­des­sä uu­ti­soi­tiin sii­tä, kuin­ka kus­tan­nuk­set hau­ta­ki­vien mah­dol­lis­ten vau­rioi­den kor­jaa­mi­ses­ta lan­kea­vat hau­dat­tu­jen omai­sil­le.

Omai­sil­le ra­hal­li­sia kus­tan­nuk­sia pai­na­vam­mat ovat var­maan­kin ta­pauk­ses­ta ai­heu­tu­nut jär­ky­tys. Yh­teis­kun­nas­sa saa­te­taan kat­soa sor­mien lä­pi elä­viin ih­mi­siin tai eläi­miin koh­dis­tu­via ri­kok­sia. Esi­mer­kik­si jul­kis­ta vi­ha­pu­het­ta, kan­san­ryh­mää vas­taan kii­hot­ta­mis­ta tai tur­hak­si koet­tu­jen ve­ro­jen vält­te­lyä on toi­si­naan pi­det­ty jo­pa älyk­kääk­si osoit­tau­tu­nei­den yk­si­löi­den toi­min­ta­na. Hau­ta­rau­han rik­ko­mi­nen ei kui­ten­kaan ri­kok­se­na ole niin sa­no­tus­ti suu­ren ylei­sön suo­sios­sa.

Kuol­leil­la­kin on oi­keuk­sia, mut­ta hau­ta­rau­ha suo­jan­nee enem­män omai­sia ja yh­teis­kun­taa. Ai­na­kin on vai­kea ku­vi­tel­la, et­tä maan po­ves­sa ma­kaa­vat enää häi­riin­tyi­si­vät yli­pää­tään mis­tään.

It­se en ai­na­kaan aio pa­has­tua, jos esi­mer­kik­si ko­lum­nei­hi­ni tyy­ty­mä­tön lu­ki­ja käy sil­loin täl­löin mo­not­ta­mas­sa hau­ta­ki­veä­ni, sit­ten kun mi­nus­ta on ai­ka jät­tä­nyt.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.