KÄYNTI PUISTOSSA TEKEE HYVÄÄ

Ly­hyt vie­rai­lu puistossa alen­taa te­hok­kaas­ti ve­ren­pai­net­ta, ker­too tuo­re tut­ki­mus.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Jo ly­hyt vie­rai­lu puis­toon tai met­sään alen­taa ve­ren­pai­net­ta enem­män kuin yh­tä pit­kä reis­su kau­pun­kiin. Tä­mä ha­vait­tiin Hel­sin­gis­sä teh­dys­sä tut­ki­muk­ses­sa, jos­ta vas­ta­si­vat Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos THL, Tam­pe­reen yli­opis­to ja Luon­non­va­ra­kes­kus Lu­ke.

36 va­paa­eh­tois­ta ih­mis­tä läh­ti il­ta­päi­väl­lä kol­meen eri ym­pä­ris­töön eli Hel­sin­gin kes­kus­taan, Alp­pi­puis­toon tai Kes­kus­puis­toon. En­sim­mäi­set 15 mi­nuut­tia he is­tui­vat ja kat­se­li­vat ym­pä­ris­töään, ja kä­ve­li­vät sen jäl­keen kii­reet­tö­mäs­ti puo­li tun­tia.

Tut­kit­ta­vien ve­ren­pai­net­ta ja sy­dä­men sy­ket­tä seu­rat­tiin ko­ko ajan. Syl­ki­näyt­teis­tä mi­tat­tiin stres­si­hor­mo­ni kor­ti­so­lin pi­toi­suus.

Ym­pä­ris­tön vai­ku­tus oli sel­vä. Puis­tois­sa käy­nei­den ve­ren­pai­ne ja sy­ke ale­ni­vat enem­män kuin Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa vie­rail­lei­den. Heil­lä to­det­tiin myös mui­ta ve­ri­suon­ten ja sy­dä­men kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä muu­tok­sia.

Syik­si tut­ki­jat ar­ve­li­vat hil­jai­sem­paa ja vä­hem­män saas­tei­ta si­säl­tä­vää ym­pä­ris­töä. Vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyil­lä alueil­la oli esi­mer­kik­si no­kea vii­sin­ker­tai­nen mää­rä Kes­kus­puis­toon ver­rat­tu­na.

Tut­ki­jat muis­tut­ta­vat, et­tä Hel­sin­gis­sä on vie­lä mel­ko vä­hän me­lua ja saas­tei­ta. Vih­reän ym­pä­ris­tön vai­ku­tus voi ol­la muu­al­la suu­rem­pi.

Si­tä on tut­kit­tu ai­em­min muun muas­sa Ja­pa­nis­sa, jos­sa väen­ti­heys on pal­jon suu­rem­pi kuin Suo­mes­sa. Ne­liö­ki­lo­met­ril­lä asuu 343 ja­pa­ni­lais­ta, kun suo­ma­lai­sia on ne­liö­ki­lo­met­ril­lä vain 17,4.

Ter­veyt­tä edis­tää tut­ki­muk­sen mu­kaan 45 mi­nuu­tin oles­ke­lu vih­reäs­sä ym­pä­ris­tös­sä. Ly­hyem­pi­kin ai­ka saat­taa riit­tää:

”Vai­ku­tuk­sia nä­kyi jo 15 mi­nuu­tin ku­lut­tua”, ker­too tut­ki­mus­ta teh­nyt pro­fes­so­ri Ti­mo Lan­ki THL:sta.

Nii­tä to­det­tiin puistossa is­tu­neil­le.

En­tä riit­tää­kö puis­to vai pi­tää­kö men­nä met­sään? Kes­kus­puis­tos­sa käy­neil­lä nä­kyy vah­vem­pia vai­ku­tuk­sia kuin Alp­pi­puis­tos­sa ol­leil­la, mut­ta ”ero oli pie­nem­pi kuin odo­tim­me”, Lan­ki sa­noo.

”Tär­kein­tä on, et­tä puis­to ei ole ko­vin pie­ni. Sil­loin siel­lä on vä­hem­män me­lua ja il­man­saas­tei­ta.”

Tä­tä vies­tiä tut­ki­jat ha­lua­vat vie­dä päät­tä­jil­le.

”Vai­ku­tuk­sia nä­kyi jo 15 mi­nuu­tin ku­lut­tua.” Ti­mo Lan­ki, THL

Uusi Ka­la­sa­ta­man­puis­to avat­tiin Hel­sin­gis­sä vii­me vii­kol­la.

PETRI KROOK

Ke­sä­päi­vän viet­tä­jiä Hel­sin­gin Alp­pi­puis­tos­sa vuon­na 2009.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.