Fi­mea: Orio­lal­la on yhä on­gel­mia toi­mi­tuk­sis­sa

HS Metro - - UUTISET -

Lää­ke­tuk­ku­kaup­pa Orio­la ei ole vie­lä­kään saa­nut lää­ke­toi­mi­tuk­si­aan toi­mi­maan, ker­toi Lää­kea­lan tur­val­li­suus- ja ke­hit­tä­mis­kes­kus Fi­mea kes­ki­viik­ko­na.

”Orio­la ei ole saa­nut se­lä­tet­tyä on­gel­mi­aan, ja tiis­tai-il­ta­na on so­vit­tu tar­vit­ta­vis­ta li­sä­toi­men­pi­teis­tä kriit­tis­ten lää­ke­puut­tei­den hoi­ta­mi­sek­si”, ker­toi Fi­mean joh­ta­ja Ei­ja Pel­ko­nen.

Orio­la on lu­van­nut hoi­taa kii­reel­li­set toi­mi­tuk­set ap­tee­keil­le eri­tyis­jär­jes­te­lyin. On­gel­mat syn­tyi­vät, kun Orio­la ot­ti pa­ri viik- koa sit­ten käyt­töön uu­den toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­män, jo­ka ei ole toi­mi­nut moit­teet­ta.

Fi­mean mu­kaan vii­me vii­kon ti­lauk­sis­ta suu­rin osa on nyt saa­tu ap­teek­kei­hin, mut­ta toi­mi­tus­ten si­säl­löis­sä ja lä­he­tys­lis­tois­sa on edel­leen puut­tei­ta.

Suo­men ap­teek­ka­ri­lii­ton vies­tin­tä­joh­ta­jan Erk­ki Kos­tiai­sen mu­kaan ti­lan­ne al­kaa ap­tee­keis­sa jo ki­ris­tyä.

”Jos on­gel­mat vie­lä pit­kit­ty­vät, pe­rus­lääk­keet­kin al­ka­vat ap­tee­keis­ta lop­pua, kun va­ras­tot hu­pe­ne­vat”, Kos­tiai­nen to­te­aa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.