Kink­ku­jen ja­ka­jia on otet­tu kiin­ni

HS Metro - - UUTISET -

Po­lii­si on ot­ta­nut usei­ta ih­mi­siä kiin­ni liit­tyen moot­to­ri­pyö­rä­jen­gi Can­non­bal­lin jou­lu­kink­ku­jen ja­koon. Kiin­nio­te­tut ovat kink­ku­jen ja­ka­mi­seen ja ti­laa­mi­seen osal­lis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä. Po­lii­si epäi­lee, et­tä jen­gi jät­ti ”hy­vän­te­ke­väi­syy­te­nä” jae­tut kin­kut mak­sa­mat­ta. Po­lii­sin mu­kaan jen­gi on jät­tä­nyt mak­sa­mat­ta 16 000 eu­ron las­kun kink­ku­jen toi­mit­ta­jal­le. Ri­kos­ni­mik­keet ovat tör­keä pe­tos ja tör­keän pe­tok­sen yri­tys. Po­lii­si on ker­to­nut ai­em­min, et­tä Can­non­ball ja­koi vii­me jou­lu­kuus­sa Myl­ly­pu­ron met­roa­se­mal­la Hel­sin­gis­sä tu­hat jou­lu­kink­kua.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.