Ajo­no­peuk­sia ha­lu­taan las­kea tun­tu­vas­ti Hel­sin­gis­sä

Esi­mer­kik­si Man­ner­hei­min­tiel­lä ei enää hu­ris­tel­tai­si viit­tä­kymp­piä.

HS Metro - - UUTISET -

Nel­jää­kymp­piä Man­ner­hei­min­tiel­lä, Pu­na­vuo­res­sa kol­mea­kymp­piä. Nä­mä ovat no­peus­ra­joi­tuk­set, jos Hel­sin­gin vir­ka­mies­ten kaa­vai­lut to­teu­tu­vat po­liit­ti­ses­sa pää­tök­sen­teos­sa.

Hel­sin­ki suun­nit­te­lee no­peus­ra­joi­tus­ten las­ke­mis­ta, jot­ta kau­pun­gis­sa sat­tu­via lii­ken­neon­net­to­muuk­sia voi­tai­siin vä­hen­tää. Hank­keel­la toi­vo­taan ole­van vai­ku­tuk­sia myös kau­pun­kiym­pä­ris­tön viih­tyi­syy­teen.

Vir­ka­mies­ten esi­tyk­ses­sä suu­rin muu­tos ny­ky­ti­lan­tee­seen on kaik­kien asui­na­luei­den tont­ti­ka­tu­jen no­peus­ra­joi­tuk­sen las­ke­mi­nen 30 ki­lo­met­riin tun­nis­sa.

Kes­kus­tas­sa no­peus­ra­joi­tus las­ket­tai­siin kol­meen­kymp­piin muil­la kuin pää­ka­duil­la ja rei­teil­lä sa­ta­miin. Niil­lä ra­joi­tus oli 40 ki­lo­met­riä tun­nis­sa. Kol­mea­kymp­piä ajet­tai­siin esi­mer­kik­si Lönn­ro­tin­ka­dul­la ja Uu­den­maan­ka­dul­la. Man­ner­hei­min­tien 50 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus las­ki­si 40:een ki­lo­met­riin tun­nis­sa en­sin Kuusi­tien ja Musiik­ki­ta­lon vä­lil­lä, myö­hem­min hi­taam­min ajet­tai­siin Ha­ka­mäen-

Ma­ta­lam­mat ajo­no­peu­det vä­hen­tä­vät me­lua.

tiel­le as­ti.

No­peus­ra­joi­tus­ten ar­vioi­daan vai­kut­ta­van te­hok­kaas­ti hen­ki­lö­va­hin­koi­hin joh­ta­vien on­net­to­muuk­sien vä­he­ne­mi­seen. Täl­lai­sia on­net­to­muuk­sia sat­tui­si lä­hes 20 vä­hem­män kuin kes­ki­mää­rin vii­me vuo­si­na.

”Kun tör­mäys­no­peus las­kee 40:stä 30:een ki­lo­met­riin tun­nis­sa, ja­lan­kul­ki­jan kuo­le­man­ris­ki puo­lit­tuu”, sa­noo lii­ken­nein­si­nöö­ri Jussi Yli-Sep­pä­lä tie- dot­tees­sa.

No­peus­ra­joi­tus­ten alen­ta­mis­ta kä­si­tel­lään Hel­sin­gin kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nas­sa myö­hem­min. Si­tä en­nen ai­neis­toa täy­den­ne­tään kau­pun­ki­lais­ten kom­men­teil­la.

TERHI LIIMU/ HS

En­sim­mäi­ses­sä vai­hees­sa Man­ner­hei­min­tien no­peus­ra­joi­tus­ta las­ket­tai­siin Kuusi­tien ja Musiik­ki­ta­lon vä­lil­lä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.