Tyh­jät ju­nat pää­se­vät jo län­si­met­ron ra­dal­le

HS Metro - - UUTISET - JUHO JOKINEN HS

”Koea­joa tar­vi­taan, jot­ta saam­me to­tuu­den­mu­kais­ta tie­toa.” Vil­le Leh­mus­kos­ki, HKL

Hel­sin­gin met­ro­ju­nat jat­ka­vat tors­tai­na 14. syys­kuu­ta ai­ka­tau­lun­mu­kai­sin ajoa­join Ruo­ho­lah­des­ta län­teen län­si­met­ron ra­tao­suu­del­le.

Mat­kus­ta­jat ei­vät kui­ten­kaan pää­se vie­lä mu­kaan, vaan hei­dän on pois­tut­ta­vat vii­meis­tään Ruo­ho­lah­des­sa.

Ky­se on en­sim­mäi­ses­tä nor­maa­lia lii­ken­nöin­tiai­ka­tau­lua nou­dat­ta­vas­ta koea­jos­ta ko­ko met­ro­lin­jal­la. Län­si­met­ron osuu­del­le ra­joit­tu­via koea­jo­ja on Hel­sin­gin kau­pun­gin lii­ken­ne­lai­tok­sen (HKL) mu­kaan teh­ty jo pit­kään.

HKL tes­taa tors­tain koea­jois­sa län­si­met­ron ai­ka­tau­lun pi­tä­vyyt­tä ja kul­jet­ta­jien vuo­ron­vaih­to­jen toi­mi­vuut­ta en­nen mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen aloit­ta­mis­ta uu­del­la ra­tao­suu­del­la.

Vas­taa­van­lai­sia koea­jo­ja teh­dään HKL:n toi­mi­tus­joh­ta­jan Vil­le Leh­mus­kos­ken mu­kaan muu­ta­mia ker­to­ja syys­kuun ai­ka­na.

”Koea­joa tar­vi­taan, jot­ta saam­me to­tuu­den­mu­kais­ta tie­toa lii­ken­teen toi­mi­vuu­des­ta”, Leh­mus­kos­ki pe­rus­te­lee.

Län­si­met­roa ra­ken­nut­ta­va Län­si­met­ro Oy pi­tää edel­leen teo­reet­ti­ses­ti mah­dol­li­se­na, et­tä län­si­met­ron mat­kus­ta­ja­lii­ken­ne voi­tai­siin aloit­taa vie­lä syys­kuus­sa. Käy­tän­nös­sä tä­mä on kui­ten­kin epä­to­den­nä­köis­tä.

Län­si­met­ro Oy on lu­van­nut toi­mit­taa met­ron uu­det val­vo­mo­jär­jes­tel­mät täy­si­mää­räi­ses­ti toi­mi­vi­na HKL:n käyt­töön tä­män vii­kon ai­ka­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.