Il­ta­leh­ti: Ja­ri Sil­lan­pää kä­ry­si ra­tis­ta

HS Metro - - UUTISET -

Is­kel­mä­lau­la­ja Ja­ri Sil­lan­pään epäil­lään aja­neen au­tol­la huu­mausai­neen vai­ku­tuk­sen alai­se­na, ker­too Il­ta­leh­ti.

Leh­den mu­kaan po­lii­si­par­tio oli huo­man­nut au­toi­li­jan ”tört­töi­le­vän” Lönn­ro­tin­ka­dul­la. Po­lii­sit py­säyt­ti­vät kul­jet­ta­jan, jo­ka Il­ta­leh­den tie­to­jen mu­kaan oli Sil­lan­pää. Pi­ka­tes­ti oli leh­den mu­kaan rea­goi­nut huu­mausai­nee­seen, ja po­lii­sit oli­vat teh­neet Sil­lan­pään asun­toon ko­tiet­sin­nän. IL:n tie­to­jen mu­kaan huu­me-epäi­ly kos­kee am­fe­ta­mii­nia.

Ri­kos­ko­mi­sa­rio Ja­ri Pyn­nö­nen Hel­sin­gin po­lii­sis­ta vah­vis­taa Hel­sin­gin Sa­no­mil­le, et­tä täl­lai­nen ta­paus on tiis­tai­na il­lal­la ta­pah­tu­nut Hel­sin­gin kes­kus­tan alu­eel­la. Hän ei kui­ten­kaan vah­vis­ta, ke­nes­tä on ky­se.

HS ei ta­voit­ta­nut Sil­lan­pään avus­ta­jia kom­men­toi­maan asi­aa.

Sil­lan­pää on mu­ka­na par­hail­laan Ne­lo­sel­la pyö­ri­vän Vain elä­mää -sar­jan vii­mei­sel­lä kau­del­la. Per­jan­tai­na sar­jas­sa on vuo­ros­sa ”Ja­rin päi­vä”.

Ne­lo­sen ka­na­va­pääl­li­kön Vil­le Toi­vo­sen mu­kaan Vain elä­mää -oh­jel­man jat­kos­ta käy­tiin Ne­lo­sel­la kes­ki­viik­ko­na kes­kus­te­lua. Ti­lan­ne ei kui­ten­kaan näyt­täi­si muut­tu­van, Sil­lan­pää-uu­ti­sis­ta huo­li­mat­ta. Jak­so ja sar­ja näy­te­tään nor­maa­lis­ti.

”Olem­me lu­ke­neet sa­mat uu­ti­set kuin muut­kin eli olem­me nii­den sa­mo­jen tie­to­jen va­ras­sa. Täl­lä het­kel­lä niil­lä ei ole vai­ku­tus­ta sar­jaan”, hän sa­noo.

HS Metro ja Ne­lo­nen kuu­lu­vat Sa­no­ma-kon­ser­niin.

Sil­lan­pää on mu­ka­na Vain elä­mää -sar­jas­sa.

Ja­ri Sil­lan­pää.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.