Suo­men Wall St­reet on ra­ken­tu­nut Val­li­laan

Nor­dean muut­to vah­vis­taa alan kes­kit­ty­män nos­tet­ta.

HS Metro - - UUTISET -

Rahoitusala kes­kit­tyy vah­vas­ti Val­li­laan, kun Nor­dean pää­kont­to­ri muut­taa Suo­meen. Teol­li­suus­ka­dun ja Alek­sis Ki­ven ka­dun ym­pä­ris­tö on Suo­men Wall St­reet: Osuus­pank­ki, Nor­dea ja S-pank­ki ovat kaik­ki pa­rin­sa­dan met­rin sä­teel­lä toi­sis­taan.

Kau­pun­gin ke­hi­tyk­sen nä­kö­kul­mas­ta kes­kit­ty­mi­nen on po­si­tii­vi­nen ke­hi­tys­suun­ta, sa­noo kau­pun­ki­maan­tie­teen pro­fes­so­ri Ma­ri Vaat­to­vaa­ra Hel­sin­gin yli­opis­tos­ta. Hän on huo­lis­saan sii­tä kau­pun­ki­suun­nit­te­lun ideo­lo­gias­ta, et­tä kaa­voi­tuk­ses­sa asui­na­lu­eet ja työ­paik­ka-alu­eet sään­nöl­li­ses­ti se­koi­te­taan.

AVaat­to­vaa­ran mu­kaan mi­tään näyt­töä sii­tä ei ole, et­tä yri­tyk­siä si­joit­tui­si jo­ka paik­kaan.

”Sii­nä on pal­jon po­si­tii­vis­ta, et­tä toi­mia­lat ha­keu­tu­vat klus­te- rei­hin ja kes­kit­ty­vät luon­te­viin paik­koi­hin”, Vaat­to­vaa­ra sa­noo.

Klus­te­reil­la hän tar­koit­taa tii­vii­tä yri­tys­ryp­päi­tä, joi­hin kes­kit­tyy sa­man alan toi­mi­joi­ta.

Es­pool­la ja Van­taal­la ovat omat hou­kut­te­le­vat si­jain­ti­te­ki­jän­sä. Es­poon Ota­nie­mi ja Van­taan Avia­po­lis ovat suu­ria klus­te­rei­ta Hel­sin­gin reu­na-alueil­la.

”Ra­ken­teel­li­sen dy­na­mii­kan nä­kö­kul­mas­ta oli­si tär­keä­tä, et­tä Hel­sin­gis­sä säi­lyi­si työ­paik­ka­sek­to­rei­ta. Pank­ki­sek­to­ri on vii­mei­siä toi­mia­lo­ja, jo­ka on sel­keäs­ti kes­kus­ta­ha­kui­nen. Muut siir­ty­vät hel­pom­min klus­te­rei­hin reu­noil­le.”

”Kan­nan huol­ta sii­tä, et­tä Hel­sin­gis­tä ei tu­li­si pel­käs­tään asu­mi­sen ja vä­hit­täis­kau­pan kau­pun­ki. Sil­lä on mer­ki­tys­tä et­tä kaik­ki ei vain va­lui­si kes­kus­tas­ta pois”, Vaat­to­vaa­ra sa­noo.

Fi­nans­sia­lal­la Nor­dean pää­tös on myös ter­ve­tul­lut rat­kai­su.

”On tär­keä­tä, et­tä Suo­mi tar­jo­aa fi­nans­sia­lal­le va­kaan ja kil­pai­lu­ky­kyi­sen toi­min­taym­pä­ris­tön. Suo­mi py­syy ve­to­voi­mai­se­na, kun em­me ota käyt­töön EU­ta­soa ylit­tä­vää kan­sal­lis­ta sään­te­lyä ei­kä yli­mää­räi­siä ve­ro­ja ja mak­su­ja”, Fi­nans­sia­la ry:n vt. toi­mi­tus­joh­ta­ja Es­ko Ki­vi­saa­ri sa­noo.

”Ra­hoi­tusa­lan ima­go voi vai­kut­taa tois­ten toi­mia­lo­jen hou­kut­te­le­vuu­teen.” Ma­ri Vaat­to­vaa­ra

MIK­KO SUUTARINEN / HS

OP:n pää­kont­to­ri si­jait­see Teol­li­suus­ka­dul­la. Myös mo­net muut pan­kit ovat kes­kit­tä­neet toi­min­tan­sa sa­moil­le kul­mil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.