Ho­met­ta hais­te­le­va kop­te­ri huo­maa kos­teu­den

Sei­nään kiin­ni­te­tyt an­tu­rit vä­lit­tä­vät tie­toa dro­nel­le.

HS Metro - - UUTISET -

Pie­ni mul­ti­kop­te­ri eli niin sa­not­tu dro­ne len­tää ra­ken­nuk­sen sei­nää myö­täil­len ylös ja alas. Kop­te­ril­la on tär­keä teh­tä­vä: sen mu­ka­na on mit­taus­lai­te, jo­ka hais­te­lee sei­nään kiin­ni­te­tyis­tä an­tu­reis­ta kos­teus­tie­to­ja.

Ne ovat niin sa­not­tu­ja rfid-an­tu­rei­ta. Kir­jai­met juon­ta­vat sa­nois­ta ”ra­dio frequency iden­ti­fica­tion”, siis ra­dio­taa­jui­nen etä­tun­nis­tus. Sa­maa tek­niik­ka käy­te­tään etä­luet­ta­vis­sa pank­ki­kor­teis­sa.

ATois­tai­sek­si kop­te­ri tar­vit­see avuk­seen ih­mi­sen.

”Jat­kos­sa dro­ne voi len­tää au­to­maat­ti­ses­ti jo­pa ra­ken­nuk­ses­sa si­säl­lä ja käy­dä lu­ke­mas­sa oma­toi­mi­ses­ti an­tu­rei­ta”, ker­too tek­no­lo­gia­pääl­lik­kö Jar­mo Tup­pu­rai­nen Met­ro­po­lia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta.

Met­ro­po­lian juu­ri käyn­nis­ty- nyt han­ke liit­tyy hal­li­tuk­sen kär­ki­hank­kee­seen, jol­la vauh­di­te­taan ra­ken­ta­mi­sen di­gi­ta­li­saa­tio­ta. Taus­tal­la on toi­nen­kin iso asia: ar­viol­ta jo­ka vii­des suo­ma­lai­nen asuu kos­teuson­gel­mai­ses­sa ra­ken­nuk­ses­sa. Ho­me ei ole vain van­ho­jen ra­ken­nus­ten rie­sa, sil­lä si­tä on löy­ty­nyt jo­pa vain muu­ta­man vuo­den ikäi­sis­tä ra­ken­nuk­sis­ta.

Ho­meon­gel­mat pal­jas­tu­vat usein kun­to­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä. An­tu­rei­ta on asen­net­tu vii­me vuo­si­na pää­asias­sa jul­ki­siin uu­dis­ra­ken­nuk­siin, ku­ten kou­lui­hin ja päi­vä­ko­tei­hin mut­ta myös oma­ko­ti­ta­loi­hin.

”An­tu­rei­den tuo­mat sääs­töt voi­vat ol­la hui­mia. Aja­tel­laan vaik­ka­pa Van­taan Hä­meen­ky­län kou­lua, jo­ka jou­dut­tiin pur­ka­maan ho­meen ta­kia. En­tä jos on­gel­ma oli­si ha­vait­tu hy­vis­sä ajoin, ei­kä vas­ta ih­mis­ten oi­rei­lun myö­tä?” Tup­pu­rai­nen sa­noo.

”An­tu­rei­den tuo­mat sääs­töt voi­vat ol­la hui­mia.” Jar­mo Tup­pu­rai­nen

MIK­KO SUUTARINEN / HS

Arc­tic Ro­bo­tics -yh­tiön Niko Ok­sa­nen näyt­tää dro­nen poh­jaan kiin­ni­tet­tyä mit­ta­lai­tet­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.