Junc­ker ha­lu­aa uusia mai­ta eu­roa­lu­ee­seen

Eu­roo­pan ko­mis­sion pu­heen­joh­ta­ja pi­ti kes­ki­viik­ko­na EU:n ke­hit­tä­mis­tä kos­ke­van lin­ja­pu­heen.

HS Metro - - UUTISET -

”Eu­ron on mää­rä ol­la ko­ko Eu­roo­pan unio­nin va­luut­ta.” Jean-Clau­de Junc­ker

Eu­roo­pan ko­mis­sion pu­heen­joh­ta­ja Jean-Clau­de Junc­ker pi­ti kes­ki­viik­ko­aa­mu­na suu­ren lin­ja­pu­heen, jos­sa hän ker­toi omat ja mo­nel­ta osin roh­keat miet­teet EU:n ke­hit­tä­mi­sek­si.

”Tuu­li pu­hal­taa jäl­leen Eu­roo­pan pur­jeis­sa. Meil­lä on nyt mah­dol­li­suuk­sien ik­ku­na avoin­na. Mut­ta se ei py­sy avoin­na ikui­ses­ti”, Junc­ker to­te­si pu­heen­sa alus­sa EU-par­la­men­til­le Rans­kan St­ras­bour­gis­sa.

Hä­nen mu­kaan­sa ti­lan­ne EU­mais­sa on nyt pal­jon myön­tei­sem­pi kuin vii­me vuon­na, kun Eu­roop­pa oli ”kol­hiin­tu­nut ja mus­tel­mil­la”.

Junc­ker ha­lusi esit­tää niin sa­no­tun ”ske­naa­rio nu­me­ro kuu­den” sii­tä, mi­ten unio­nia pi­tää ke­hit­tää. Hän sa­noo tais­tel­leen­sa ai­na Eu­roo­pan puo­les­ta ja nyt hän on val­mis vie­mään ke­hi- tys­tä uu­teen suun­taan.

Hän ha­lu­aa esi­mer­kik­si pan­na vauh­tia sii­hen, et­tä yhä useam­pi EU-maa liit­tyy eu­roa­lu­ee­seen ja lu­paa tek­nis­tä ja ta­lou­del­lis­ta­kin apua niil­le mail­le, jot­ka ovat yhä va­luu­tan ul­ko­puo­lel­la. Eu­roa käyt­tää 19 EU:n 28 jä­sen­maas­ta.

”Jos ha­luam­me, et­tä eu­ro yh­dis­tää ei­kä jaa maa­no­saam­me, sen pi­täi­si ol­la enem­män kuin va­li­koi­dun maa­ryh­män va­luut­ta. Eu­ron on mää­rä ol­la ko­ko Eu­roo­pan unio­nin va­luut­ta.”

Bri­tan­nian EU-eron eli brexi­tin jäl­keen eu­roa­lu­een maat vas­taa­vat 85-pro­sent­ti­ses­ti EU-mai­den yh­teen­las­ke­tus­ta ta­lou­des­ta.

Hän eh­dot­ti EU:lle yh­teis­tä ”ta­lous- ja val­tio­va­rain­mi­nis­te­riä”. Junc­ke­rin mu­kaan oli­si jär­ke­vää, et­tä ky­sei­nen hen­ki­lö oli­si ko­mis­sion va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja eu­ro­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja.

Sen si­jaan hän am­pui alas Rans­kan pre­si­den­tin Em­ma­nuel Mac­ro­nin aja­tuk­sen sii­tä, et­tä eu­roa­lu­een mail­le luo­tai­siin uusi par­la­ment­ti.

Junc­ker te­ki myös yl­lät­tä­vän esi­tyk­sen: hä­nen mie­les­tään EU­mai­den joh­ta­jien huip­pu­ko­kouk­sia isän­nöi­vän Eu­roop­pa­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­jan ja ko­mis­sion pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­vät pi­täi­si yh­dis­tää erään­lai­sek­si su­per­joh­ta­jak­si.

”Eu­roop­pa oli­si ym­mär­ret­tä­väm­pi, jos yk­si kap­tee­ni oh­jai­si lai­vaa”, Junc­ker sa­noi.

Eu­roop­pa-neu­vos­toa joh­taa puo­la­lai­nen Do­nald Tusk.

Luxem­bur­gi­lai­sen Junc­ke­rin mu­kaan Eu­roo­pan va­kaus­me­ka­nis­mis­ta pi­täi­si ke­hit­tää Eu­roo­pan va­luut­ta­ra­has­to.

Junc­ke­rin mu­kaan myös pas­si­ton­ta Sc­hen­gen-aluet­ta on ai­ka laa­jen­taa.

”Mei­dän on ai­ka ava­ta Sc­hen­ge­nin va­paan liik­ku­mi­sen alue Bul­ga­rial­le ja Ro­ma­nial­le vä­lit­tö­mäs­ti”, hän sa­noi ja pe­rus­te­li si­tä myös unio­nin ul­ko­ra­jo­jen puo­lus­ta­mi­sel­la.

CHRISTIAN HARTMANN/ REUTERS

Jean-Clau­de Junc­ker pois­tu­mas­sa pu­heen­sa jäl­keen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.