Bot­tas jat­kaa myös en­si vuon­na Merce­dek­sel­lä

Mercek­sen tal­li­pääl­li­kön mu­kaan Bot­tak­sen so­pi­muk­sen jat­ka­mi­nen oli it­ses­tään sel­vää.

HS Metro - - UUTISET -

Merce­des jul­kis­ti vih­doin kes­ki­viik­ko­na jat­ka­neen­sa Valt­te­rin Bot­tak­sen so­pi­mus­ta for­mu­la yk­kö­sis­sä en­si kau­dek­si.

Merce­dek­sen il­moi­tus­ta Bot­tak­sen jat­ko­so­pi­muk­ses­ta oli odo­tel­tu jo pit­kään. Tal­lin uu­moil­tiin jul­kis­ta­van jat­ko­so­pi­muk­sen Ita­lian GP:n yh­tey­des­sä syys­kuun en­sim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na, mut­ta so­pi­mus­ta ei jul­kis­tet­tu tuol­loin.

Bot­tas tu­li Merce­dek­sel­le tä­män vuo­den tam­mi­kuus­sa, kun maa­il­man­mes­ta­ri Nico Ros­berg yl­lät­täen jät­ti paik­kan­sa vii­me kau­den jäl­keen.

Bot­tas hank­ki en­sim­mäi­sen paa­lun­sa kol­man­nes­sa ai­ka-ajos­sa Bah­rai­nis­sa ja en­sim­mäi­sen voit­ton­sa nel­jän­nes­sä ki­sas­sa Ve­nä­jäl­lä. Toi­nen paa­lu ja voit­to tu­li­vat sit­ten Itä­val­las­sa.

Hän on MM-sar­jas­sa kol­man­te­na, ja Merce­des on tu­ke­vas­ti val­mis­ta­jien MM-sar­jan kär­jes­sä.

”Pa­ran­ta­mi­sen va­raa on ai­na, en­kä ole vie­lä näyt­tä­nyt ko­ko po­ten­ti­aa­lia­ni”, Bot­tas, 28, lu­pa­si tal­lin­sa tie­dot­tees­sa.

Mercek­sen tal­li­pääl­lik­kö To­to Wolff ke­hui Bot­tak­sen pa­nos­ta ku­lu­val­la kau­del­la. Wolf­fin mu­kaan so­pi­muk­sen jat­ka­mi­nen oli it­ses­tään sel­vää, kos­ka Bot­tak­sen suo­ri­tuk­set ovat pa­ran­tu­neet ko­ko ajan.

”Tar­jo­sim­me Valt­te­ril­le suu­ren haas­teen täk­si vuo­dek­si, kun hän liit­tyi tii­miin yh­den­nel­lä­tois­ta het­kel­lä ja as­tui suo­raan F1e­tu­ri­viin aja­maan yh­des­sä tä­män ur­hei­lun par­haan kul­jet­ta­jan kans­sa”, tal­li­pääl­lik­kö To­to Wolff kiit­te­li.

”Sii­hen näh­den hä­nen tu­lok­sen­sa ovat ol­leet luul­ta­vas­ti enem­män­kin kuin va­kuut­ta­via.”

Bot­tas on voit­ta­nut täl­lä kau­del­la Ve­nä­jän ja Itä­val­lan osa­kil­pai­lut. Sen li­säk­si hän on si­joit­tu­nut seit­se­män ker­taa pal­kin­to­pal­lil­le.

Bot­tas us­koo, et­tä pa­ran­taa vie­lä lop­pu­kau­des­ta. Hän kiit­ti fa­neil­ta ja tal­lin­työn­te­ki­jäil­tä saa­mas­taan vas­taa­no­tos­ta.

”Us­kon, et­tä täs­sä on vain tai­vas kat­to­na”, Bot­tas my­häi­li.

”Aja­mi­nen yh­des­sä Lewis Ha­mil­to­nin kans­sa on ol­lut myös erit­täin hyvää, ja olen naut­ti­nut sii­tä kes­ki­näi­ses­tä kun­nioi­tuk­ses­ta, jo­ka vä­lil­läm­me val­lit­see”, Bot­tas kiit­te­li.

Bot­tas on täl­lä het­kel­lä kul­jet­ta­jien MM-sar­jas­sa kol­man­te­na tal­li­ka­ve­rin­sa Lewis Ha­mil­to­nin ja Fer­ra­rin Se­bas­tian Vet­te­lin jäl­keen. Eroa Ha­mil­to­niin on 41 pis­tet­tä.

En­nen Merce­dek­sel­le siir­ty­mis­tä Valt­te­ri Bot­tas ajoi for­mu­la yk­kö­sis­sä Wil­liam­sil­la kau­det 2013-2016. Hän si­joit­tui Wil­liam­sil­la par­haim­mil­laan vuon­na 2014 nel­jän­nek­si.

Seu­raa­vak­si Bot­tas näyt­tää osaa­mis­taan Merce­dek­sel­lä täl­lä kau­del­la en­si vii­kon­lop­pu­na, kun for­mu­la­sar­ja jat­kuu Sin­ga­po­res­sa.

”Pa­ran­ta­mi­sen va­raa on ai­na.” Valt­te­ri Bot­tas

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.