Hit­tien ana­to­mia sel­vi­tet­tiin

HS Metro - - VIIHDE -

AVäi­te­tään, et­tä kaik­ki suo­sit­tu ny­ky­musiik­ki kuu­los­taa ai­van sa­mal­ta. Rans­ka­lais­ten ja yh­dys­val­ta­lais­ten kaup­pa­kor­kea­kou­lu­jen tut­ki­jat päät­ti­vät lait­taa väit­tä­män koe­tuk­sel­le. He ko­ko­si­vat val­ta­van ai­neis­ton kap­pa­lei­ta, jot­ka ovat ol­leet Bill­boar­din suo­si­tuim­pien single­jen Hot 100 -lis­tal­la vuo­si­na 1958–2016 ja läh­ti­vät pur­ka­maan täy­del­li­sen hi­tin ana­to­mi­aa.

Tu­los ei ole mah­dot­to­man yl­lät­tä­vä. Suo­si­tuim­mat kap­pa­leet kaik­ki­na tut­kit­tui­na ai­koi­na ovat muis­tut­ta­neet musii­kin val­ta­vir­taa, mut­ta niis­sä on ol­lut riit­tä­vä ri­paus per­soo­nal­li­suut­ta.

Tut­ki­joi­den mu­kaan lau­la­ja­lau­lun­te­ki­jä Ade­le on tyyp­pie­si­merk­ki täs­tä ny­ky­päi­vä­nä.

”Hän on me­nes­ty­nyt erit­täin hy­vin vain pie­nel­lä erot­tau­tu­mi­sel­la”, sa­noo tie­dot­tees­sa or­ga- ni­saa­tio­käyt­täy­ty­mi­sen apu­lais­pro­fes­so­ri Noah As­kin.

Tut­ki­jat kai­voi­vat tie­to­ko­nea­na­lyy­siin 26 000 hit­tiä ja mää­rit­te­li­vät niis­tä 11 musii­kil­lis­ta piir­ret­tä. Tä­män li­säk­si tut­ki­jat huo­mioi­vat muun muas­sa ar­tis­tien ai­em­man me­nes­tyk­sen ja le­vyn mark­ki­noin­ti­bud­je­tin.

Tu­los­ten pe­rus­teel­la voi­daan sa­noa ai­na­kin, et­tei kaik­ki musiikki sit­ten­kään kuu­los­ta ai­van sa­mal­ta. Lii­an pal­jon mas­saa muis­tut­ta­vat kap­pa­leet ei­vät näy­tä nouse­van kor­keal­le lis­toil­la.

Brit­ti­lau­la­ja Ade­le tie­tää, mi­ten hit­ti syn­tyy.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.