Me­rien puo­les­ta

HS Metro - - PE - MERI LIUKKONEN metro.lu­ki­jat@hs.fi

Jois­sa­kin kau­pois­sa ohuis­ta he­del­mä­pus­seis­ta pi­tää ny­ky­ään mak­saa. Vaik­ka nii­den hin­ta on lä­hes nau­ret­ta­van pie­ni, on se riit­tä­vän suu­ri tun­tuak­seen tur­hal­ta ra­han­me­nol­ta. Iso­ja muo­vi­kas­se­ja­kaan ei tun­nu enää saa­van il­mai­sek­si lä­hes mis­tään.

Muu­tos liit­tyy Eu­roo­pan unio­nin di­rek­tii­viin, jo­ka on sää­det­ty eri­tyi­ses­ti mer­ten ros­kaan­tu­mi­sen vä­hen­tä­mi­sek­si. Maa­il­man me­ris­sä lil­luu val­ta­via, pin­ta-alal­taan mon­ta ker­taa Suomen ko­koi­sia jä­te­laut­to­ja, jot­ka koos­tu­vat suu­rel­ta osin muo­vis­ta. Muo­vi­hiuk­ka­sia on pää­ty­nyt ka­loi­hin ja jo­pa ruo­ka­suo­laan. Ku­kaan ei vie­lä tie­dä, mil­lai­sia vai­ku­tuk­sia muo­vil­la on ih­mi­sen eli­mis­tös­sä.

”Uusien ta­po­jen op­pi­mi­nen vie ai­kaa.”

Val­tao­sa ih­mi­sis­tä var­maan ha­luai­si toi­mia ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­ses­ti, mut­ta ei ai­na osaa. Ih­me­kös tuo: huo­mioon otet­ta­via seik­ko­ja on hir­mui­ses­ti. Luu­li­si kaik­kien ta­jua­van, et­tei muo­vi­pul­lo ka­toa luon­nos­ta no­peas­ti. Si­tä taas ei eh­kä tu­le aja­tel­leek­si, et­tä fleece-pai­das­ta ir­to­aa pe­sun ai­ka­na muo­vi­hiuk­ka­sia tai et­tä ham­mas­tah­nas­sa voi ol­la mik­ro­muo­via. Au­to­jen ren­kai­den ku­lu­mi­nen­kin nä­kyy mer­ten kun­nos­sa.

Yh­dys­val­lat on jo kiel­tä­nyt mik­ro­muo­vien käy­tön muun muas­sa hy­gie­nia­tuot­teis­sa. EU voi­si hy­vin seu­ra­ta pe­räs­sä. Toi­saal­ta se­kin on jo näh­ty, et­tä mak­sul­li­suus tun­tuu oh­jaa­van ku­lut­ta­jien käy­tös­tä suo­tui­saan suun­taan. Muo­vi­kas­se­ja ja pik­ku­pus­se­ja näyt­täi­si nyt ku­lu­van vä­hem­män kuin en­nen. Tus­kin olen ai­noa, jo­ka on sa­mal­la ru­ven­nut miet­ti­mään muo­vin­ku­lu­tus­taan muu­ten­kin.

Uusien ta­po­jen op­pi­mi­nen vie ai­kaa. Lo­pul­ta käy­nee kui­ten­kin niin, et­tei ku­kaan enää edes muis­ta ai­kaa, jol­loin pie­niä ka­hi­se­via pus­se­ja suo­ras­taan tyr­ky­tet­tiin kas­sal­ta ko­tiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.