Län­si­met­ron koea­jo se­koit­ti ko­ko lii­ken­teen

Tes­tia­jot jou­dut­tiin kes­key­tet­tä­mään etua­jas­sa säh­kö­vian ta­kia.

HS Metro - - PE -

Län­si­met­ron suu­ri koea­jo tuk­ki tors­tai­na ko­ko met­ro­lii­ken­teen. Tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä koea­jo pää­tet­tiin­kin kes­keyt­tää etua­jas­sa säh­kö­vi­ko­jen vuok­si.

Metroliikenne oli koea­jon ta­kia se­kai­sin Hel­sin­gin puo­lel­la lä­hes ko­ko päi­vän. Esi­mer­kik­si Kam­pin ja Ruo­ho­lah­den vä­li sul­jet­tiin ko­ko­naan en­nen kah­ta­tois­ta aa­mu­päi­väl­lä ja met­ro­ju­nat Kam­pis­ta itään kul­ki­vat epä­sään­nöl­li­sin vä­lein.

Met­ro­mat­kus­ta­jien mu­kaan usei­ta ju­nia jäi met­ro­tun­ne­lei­hin odot­ta­maan rai­tei­den va­pau­tu­mis­ta. Esi­mer­kik­si en­nen Ha­ka­nie­men ase­maa ju­na odot­ti pai­kal­laan kym­men­kun­ta mi­nuut­tia. Toi­set met­ro­mat­kus­ta­jat ker­toi­vat useas­ta py­säh­dyk­ses­tä sa­man mat­kan ai­ka­na.

Säh­kö­jär­jes­tel­mä yli­kuor­mit­tui jo aa­mul­la Ma­tin­ky­läs­sä.

”Tie­däm­me, et­tä vian ai­heut­ti yli­jän­ni­te. Sel­vi­täm­me nyt tar­kem­min, täy­tyy­kö tä­män vuok­si teh­dä muu­tok­sia”, sa­noi HKL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Vil­le Leh­mus­kos­ki tors­tai­na aa­mu­päi­väl­lä.

Met­ro­ju­nat kul­ki­vat tors­tai­na en­sim­mäis­tä ker­taa Ruo­ho­lah­des­ta län­teen ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti. Mat­kus­ta­jat ei­vät kui­ten- kaan pääs­seet vie­lä mu­kaan, vaan hei­dän oli pois­tut­ta­va vii­meis­tään Ruo­ho­lah­des­sa.

HKL:n mu­kaan koea­jois­sa sat­tui usei­ta pie­niä on­gel­mia pe­räk­käin. Täl­lai­sia oli­vat esi­mer­kik­si vir­he lii­ken­teen käyn­nis­tä­mis­suun­ni­tel­mis­sa, pie­ni tek­ni­nen vi­ka ja kul­jet­ta­jan myö­häs­ty­mi­nen. Nä­mä ai­heut­ti­vat pie­niä vii­väs­tyk­siä Hel­sin­gis­sä, vaik­ka lii­ken­teen kes­keyt­tä­mi­sen var­si­nai­nen syy oli­vat­kin säh­kö­jär­jes­tel- män häi­riöt.

HKL ja Län­si­met­ro Oy kä­vi­vät tu­lok­set lä­pi tar­kem­min tors­tai­na. Leh­mus­kos­ki ar­vioi, et­tä viat ovat tar­peek­si pie­niä kor­jat­ta­vik­si, ei­vät­kä ne siis vai­ku­ta län­si­met­ron avaa­mi­seen mat­kus­ta­jil­le.

”Myön­teis­tä on, et­tä siir­ty­mä ny­kyi­sen ja uu­den jär­jes­tel­män ra­jal­la tun­tuu su­ju­van. Se on erit­täin po­si­tii­vi­nen sig­naa­li”, Leh­mus­kos­ki sa­noo.

Van­ha ja uusi metro ovat tek­ni­ses­ti mo­nel­la ta­paa eri­lai­sia, ra­jal­la vaih­tuu esi­mer­kik­si ase­tin­lai­te.

Län­si­met­ron osuu­del­le ra­joit­tu­via koea­jo­ja on HKL:n mu­kaan teh­ty jo pit­kään.

”Tie­däm­me, et­tä vian ai­heut­ti yli­jän­ni­te.” Vil­le Leh­mus­kos­ki

JUHA- PEKKA LAITINEN / HS

Hert­to­nie­men met­roa­se­mal­la oli kel­lo 10:n mais­sa nor­maa­lia ruuh­kai­sem­paa, kun vuo­ro­vä­lit ve­nyi­vät yli kym­me­nek­si mi­nuu­tik­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.